Dnes je .

Katedra translatológie FF UKF v Nitre členom konzorcia v medzinárodnom projekte Európskej komisie

Začiatkom roka 2021 žiadalo konzorcium európskych univerzitných a mimouniverzitných pracovísk o schválenie grantu z prostriedkov fondu AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) Európskej komisie.

Hlavným žiadateľom je Univerzita v Amsterdame (NL) a členmi konzorcia sú, okrem Filozofickej fakulty UKF (SK), Univerzita  Alcalá (ES), Slobodná univerzita v Bruseli (BE), Univerzita v Surrey (UK), Univerzita vo Vilniuse (LT), Varšavská univerzita (PL), Univerzita v Janove (IT) a spoločnosti a združenia pôsobiace v oblasti mentálneho zdravia a translačných služieb (NL, DE, BE,PL).

Žiadosť bola úspešná a projekt s názvom Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe bol schválený.

Koordinátorkou projektu za Slovensko je Mgr. Soňa Hodáková, PhD. z Katedry translatológie FF UKF v Nitre. Pre katedru a jej partnerov z praxe teda začína práca na trojročnom multidisciplinárnom projekte, v ktorom budú akademici, psychológovia, prekladatelia a tlmočníci vo verejnej službe a špecialisti na komunikačné technológie v spolupráci s organizáciami zabezpečujúcimi integračné služby pre migrantov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti z celej Európy vyvíjať, implementovať a následne evaluovať multilingválnu, kultúrne senzitívnu a udržateľnú informačnú a komunikačnú platformu, ktorá má umožniť obyvateľom tretích krajín lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a celkovo zlepšiť komunikáciu s inštitúciami v hosťovských krajinách.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú utečenci, žiadatelia o azyl a iné skupiny migrantov trpiaci problémami s mentálnym zdravím. Aktivity konzorcia začnú mapovaním dostupných jazykových zdrojov a identifikovaním bariér a potrieb v jednotlivých krajinách na rôznych úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov tretích krajín a budú pokračovať tvorbou inovatívnych komunikačných stratégií, ktoré prispejú k odstráneniu týchto bariér a zlepšeniu prístupu k mentálnemu zdraviu pre všetkých.

on 27 august 2021