Dnes je .

Aktivity Katedry translatológie rezonujú na európskych fórach

Preklad a tlmočenie vo verejných službách (PSIT) predstavujú najmä v kontexte aktuálnej geopolitickej situácie a vojnového konfliktu na Ukrajine oblasti, ktorým je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, či už z pohľadu ich uplatnenia v praxi alebo z pohľadu výskumu a vzdelávania.

Na Slovensku bola problematika prekladu vo verejných službách či komunitného tlmočenia dlhodobo na okraji záujmu a dominovala skôr v krajinách s dlhou tradíciou a intenzívnou skúsenosťou s integráciou migrantov do života spoločnosti.

Katedra translatológie FF UKF tento rok odštartovala sériu aktivít národného a medzinárodného rozmeru, ktoré nás posúvajú výrazne vpred v mapovaní súčasného stavu v našej krajine, v identifikovaní bariér a výziev jazykovej a kultúrnej mediácie pre obyvateľov tretích krajín v komunikácii s verejnými inštitúciami a v hľadaní efektívnych riešení pre zlepšenie situácie v oblasti praktickej realizácie prekladu a tlmočenia, vo výskume i vo výučbe a tréningu praktických zručností.

K zviditeľneniu problematiky prekladu a tlmočenia vo verejnej službe a k zvýšeniu spoločenského uznania povolania prekladateľa a tlmočníka v tejto sfére, ako aj k zintenzívneniu a zefektívneniu tréningu špecifických zručností budúcich prekladateľov a tlmočníkov prispievajú aj aktivity projektu KEGA Návrh kolaboratívneho vzdelávania v oblasti PSI na Slovensku: dizajn, implementácia a evaluácia kurzov zameraných na tréning tlmočníkov vo verejnej službe. Jedným z výstupov projektu bolo aj popularizačné podujatie Z kabíny do terénu: úloha tlmočníka v čase utečeneckej krízy na Slovensku. O účasť na podujatí bol mimoriadny záujem, vystúpili na ňom tlmočníčka pracujúca pri prvom kontakte utečencov s predstaviteľmi verejných inštitúcií na Slovensku, ako aj uznávané odborníčky na oblasť prekladu a tlmočenia vo verejných službách a úradné prekladateľky a tlmočníčky.

Problematiku prekladu a tlmočenia vo verejných službách na Katedre translatológie rozvíja aj tím výskumníkov, psychológov, tlmočníkov a prekladateľov zapojených v medzinárodnom projekte Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe financovanom z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, ktorého aktivity majú celoeurópsky dosah.

Špecifickým otázkam komunitného tlmočenia v rôznych kontextoch je venované aj aktuálne číslo medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies, ktorý vydáva Katedra translatológie FF UKF v Nitre.

Všetky uvedené iniciatívy rezonujú aj na európskych fórach, ako výnimočné príklady dobrej praxe ich uviedla aj predsedníčka pracovnej skupiny PSIT siete European Masters´ in Translation (EMT) pod hlavičkou Európskej komisie na rokovaní EMT v Bruseli a rovnako aj na online stretnutí európskej pracovnej skupiny PSIT. Veríme, že takýmto spôsobom pomáha katedra zviditeľňovať nielen svoj vedecko-výskumný potenciál, ale celú univerzitu a zároveň ponúka svoj praktický vklad do riešenia mnohých otázok, ktoré prináša aj aktuálna utečenecká kríza na Slovensku.

Text: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Foto: doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

on 18 november 2022