Dnes je .

Prezentácia knihy Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I

Dátum a miesto konania: 1. 10. 2014, FF UKF v Nitre Štefánikova 67, miestnosť 127

Dejiny prekladu majú nesmiernu hodnotu pre slovenskú kultúru, pretože s ňou bytostne súvisia a do veľkej miery ju spoluutvárali. V prvom diele z piatich sa autorka venuje prekladom Biblie a iných textov so sakrálnou tematikou na Slovensku. V knihe sa zároveň veľká pozornosť venuje aj metodológii dejín prekladu na Slovensku, metodológii, ktorá musí zákonite zohľadňovať lokálne historické, geopolitické a aj jazykové špecifiká. Knižka Kataríny Bednárovej preto nie je „len" knihou o súvislostiach vzniku a fungovania prekladových javov, ale je aj zasväteným kompendiom slovenského myslenia o problematike dejín prekladu s presahom k širším dejinám kultúrneho priestoru. Prezentácia bola spojená aj so zaujímavou prednáškou K. Bednárovej o živote, diele a myslení sv. Hieronyma, patróna prekladateľov.