Dnes je .

Unikátne podujatie v celoslovenskom kontexte Jesenná škola strojového prekladu

Dňa 18. 11. 2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre po prvýkrát konala Jesenná škola strojového prekladu. Na tomto jedinečnom podujatí celoslovenského charakteru participovali profesionálni prekladatelia z rôznych oblastí prekladateľskej činnosti: úradní prekladatelia z celého Slovenska, bývalí prekladatelia z Generálneho sekretariátu Rady EÚ a EP, absolventi prekladateľstva a tlmočníctva UKF v Nitre a iní profesionálni prekladatelia.

Náplňou Jesennej školy bolo okrem diskusie o (ne-)potrebe strojového prekladu v prekladateľstvom priemysle aj profesionálne posteditovanie strojového prekladu z anglického a nemeckého jazyka do materinského jazyka- slovenčiny. Predmetom odbornej rozpravy bola taktiež problematika kvality strojového prekladu, ktorú samotní účastníci hodnotili pre odborný, administratívny a publicistický štýl daných textov v špeciálnom posteditovacom prostredí vyvinutom na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.

Jesenná škola strojového prekladu sa konala pod záštitou Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Katedry informatiky FPV UKF v Nitre a Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Táto jedinečná spolupráca vznikla v rámci riešenia grantov podporovaných vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV Evalvácia strojového prekladu (VEGA 1/0559/14) a agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0336 Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka.