Dnes je .

Vedúce workshopov

Lucia Paulínyová

Mgr. Lucia Paulínyová, PhD., je odbornou asistentkou na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vyše 10 rokov sa prakticky a teoreticky venuje audiovizuálnemu prekladu. Zameriava sa najmä na dabingový preklad a dabingovú úpravu, ale má skúsenosti aj s prekladom titulkov. Audiovizuálny preklad bol aj témou jej dizertačnej práce, ktorú úspešne obhájila a následne vyšla v upravenej podobe v knižke Z papiera na obraz: proces tvorby audiovizuálneho prekladu. Spolupracuje najmä s televíziou RTVS, ale spolupracovala s viacerými inými dabingovými štúdiami. Venuje sa aj umeleckému prekladu, prekladala knihy pre Ikar, v súčasnosti na materskej sa venuje najmä prekladom a úpravám hraných filmov a seriálov pre RTVS a korektúram umeleckých a odborných publikácií.

 

 

 

 

Alina Secară

Alina Secară je hlavná výskumníčka na Strediska translatológie Viedenskej univerzity, kde skúma technológie a praktiky dostupnosti, učí titulkovanie, titulkovanie pre nepočujúcich a procesy a technológie lokalizácie multimédií. Spolupracovala aj s mnohými britskými divadlami ako titulkárka akreditovaná britskou charitou Stagetext na integrovaní divadelného titulkovania pre slabo počujúcich a nepočujúcich. Taktiež poskytovala na mieru upravené praktické školenia titulkovania a titulkovania pre nepočujúcich pre interných lingvistov EÚ a Spojených národov. Viac ako desaťročie viedla magisterský študijný odbor audiovizuálneho prekladu na britskej Univerzite v Leeds v Spojenom kráľovstve, kde aj naďalej zastáva hosťovskú výskumnú pozíciu, a podieľala sa na množstve projektov o prekladových e-learningových technológiách financovaných Európskou úniou, napr. eCoLoTrain, eCoLoMedia a DigiLing.

 

 

 

Francesca Raffi

Dr. Francesca Raffi získala magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a doktorandský titul v odbore audiovizuálny preklad. Je členka (Odborníčka na vzdelávanie a jazyky) Autorizovaného inštitútu lingvistiky (Chartered Institute of Linguistics, Spojené kráľovstvo) a od roku 2016 je pomocnou lektorkou anglického jazyka a prekladateľstva na Maceratskej univerzite v Taliansku. Hlavnú oblasť jej výskumu tvorí audiovizuálny preklad, predovšetkým z diachronického a historického hľadiska, ako aj dostupnosť médií, umenia a kultúry. Od roku 2018 je hosťujúcou prednášajúcou na Katedre moderných jazykov a kultúr vysokej školy University of Liverpool (Spojené kráľovstvo) a od roku 2019 je čestnou členkou Katedry. Od roku 2018 pôsobí ako výskumníčka na Maceratskej univerzite, kde skúma recepčné štúdia a dostupnosť médií. Zároveň spolupracuje na zabezpečení prístupu ku kultúre a umeniu s viacerými talianskymi spoločnosťami, divadlami a festivalmi.

 

 

 

Emília Perez

Mgr. Emília Perez, PhD. pôsobí ako vedúca Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej vedeckej a vzdelávacej činnosti sa sústredí na aktivity súvisiace s audiovizuálnym prekladom. V akademickom roku 2011/2012 bola na Katedre translatológie v Nitre iniciátorkou prvého samostatného predmetu na Slovensku zameraného na audiovizuálny preklad. V súčasnosti sa zaoberá najmä špecifikami prekladu titulkov či titulkovaním pre nepočujúcich. Od roku 2019 je členkou Výkonnej rady prestížnej medzinárodnej siete European Master's in Translation (EMT) zriadenej GR pre preklad Európskej komisie, kde v roku 2020 založila pracovnú skupinu zameranú vzdelávanie v oblasti audiovizuálneho transferu a inklúzie v Európe (31 členov z 13 krajín), ktorú doposiaľ aj vedie. Audiovizuálnym prekladom sa zaoberá i mimo akademického prostredia, pričom ako koordinátorka a prekladateľka sa podieľa na príprave titulkov na slovenské a zahraničné filmové projekty a festivaly. Zároveň sa venuje poskytovaniu expertízy a školeniu v tomto sektore doma aj v zahraničí (napr. Jeden svet 2020; Generálne riaditeľstvo pre preklad, Európsky parlament, Luxemburg, 2020; Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, Európska komisia, Brusel 2021, a.i)