Dnes je .

Registrácia

Študenti a zamestnanci UKF

     •    online registrácia a doloženie afiliácie do 27. mája 2020 (počet miest obmedzený)
     •    vložné: zdarma
Vložné zahŕňa účasť na prednáškach a praktických workshopoch s expertmi zo Slovenska i zahraničia, prístup k softvérom počas školenia (titulkovanie) a vystavenie certifikátu o účasti.

Ostatní účastníci:

     •    online registrácia + úhrada vložného do 27. mája 2020 (počet miest obmedzený)
     •    vložné: 50 EUR/MODUL (študenti mimo UKF: 30 EUR/MODUL + doloženie kópie ISIC)

Vložné na odborný seminár zahŕňa účasť na prednáškach a praktických workshopoch s expertmi zo Slovenska i zahraničia, prístup k softvérom počas školenia (titulkovanie), balíček odborných publikácií z oblasti AVP a dostupnosti médií a vystavenie certifikátu o účasti.

Registrovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/wxUy5bpGaT3JNVxi9

Bankové spojenie pre úhradu vložného:

Názov banky: Štátna pokladnica
Názov účtu: Bežný účet Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Majiteľ účtu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00157716
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 102 250
Poznámka: KTR AVP 2021