Dnes je .

Bakalárske štúdium

V súčasnosti Katedra translatológie zabezpečuje vzdelanie v študijnom odbore filológia zameranom na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v kombinácii študijných programov:

Anglický jazyk a kultúra – Nemecký jazyk a kultúra

Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Edita Gromová, doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., a prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Anglický jazyk a kultúra – Ruský jazyk a kultúra

Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., a prof. Natália Muránska, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Anglický jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra
Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., a doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Anglický jazyk a kultúra – Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., a doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Nemecký jazyk a kultúra – Ruský jazyk a kultúra

Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., prof. Natália Muránska, PhD., a prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Nemecký jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra

Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., a doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Nemecký jazyk a kultúra – Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., a doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Ruský jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra

Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. Natália Muránska, PhD., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., a doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Ruský jazyk a kultúra – Španielsky a kultúra
Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, prof. Natália Muránska, PhD., a doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

Slovenský jazyk a kultúra - Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 3 roky (6 semestrov)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., a doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Bc.

 

 

Profil absolventa

Absolvent odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo (1. stupeň) disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Ovláda študované jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho tranferu so základnou znalosťou odborného jazyka v oblasti práva, ekonómie a európskych inštitúcií.

Uplatnenie
  • prekladateľ odborných textov,
  • tlmočník odborného diskurzu,
  • jazykový a interkultúrny mediátor,
  • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie,
  • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie,
  • pracovník medzinárodných inštitúcií,
  • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník – sprievodca.