Kvalita vzdelávania na KTR z pohľadu študentov

Obsah výučby, jednotlivé metódy a postupy pravidelne prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám praxe a dbáme na komplexnosť profilu, ktorý naši študenti vzdelávaním nadobúdajú.

Rovnako nás však zaujíma aj priebežná spätná väzba zo strany študentov, na ktorú sa snažíme efektívne reagovať. Z tohto dôvodu pravidelne realizujeme prieskum zameraný na hodnotenie vzdelávania na našej katedre.

Detailné výsledky aktuálneho prieskumu z roku 2021 nájdete tu.

Jednotlivé súčasti vzdelávania mohli študenti hodnotiť bodmi od 0 (najhoršie) do 5 (najlepšie).

Mnohí študenti sa zhodli, že niektoré aspekty bolo pre nich ťažšie posúdiť vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a keďže niektorí z nich sú len na začiatku štúdia, nemali veľa možností porovnať ich s prezenčnou výučbou, príp. ešte neabsolvovali veľkú časť najmä praktických seminárov.

Napriek tomu v prieskume študenti najviac vyzdvihujú prakticky orientované predmety. Ich prínos a význam z pohľadu študovaného odboru hodnotili priemerne 3,8 bodmi a odbornosť pedagógov, ktorí ich zabezpečujú, dokonca až 4,2 bodmi. V individuálnych odpovediach tiež mnohí ocenili, že výučbu týchto predmetov realizujú pedagógovia s bohatými skúsenosťami s prekladom a tlmočením v praxi.

Celkovú spokojnosť vyjadrili tiež s podujatiami a aktivitami, ktoré im KTR ponúka mimo študijného plánu (priemerne 3,9 b.) a s úrovňou komunikácie pedagógov so študentami (3,8 b.).

Na momenty vo výučbe, ktoré sú z pohľadu študentov problematickejšie, sa, samozrejme, snažíme v čo najväčšej možnej miere reagovať a zlepšiť tak naše vzájomné spolunažívanie na Katedre translatológie.