Výskum a výučba audiovizuálneho prekladu (AT Ö-SR 2021-05-15-002)

Projekt Výskum a výučba audiovizuálneho prekladu – postupy a inovácie (AT Ö-SR 2021-05-15-002) vznikol v spolupráci Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Centra translatológie Viedenskej univerzity, pričom prebiehal od októbra 2021 do októbra 2022. Cieľom projektu bolo podnietiť spoluprácu vo výučbe a výskume v oblasti audiovizuálneho prekladu (AVP) a dostupnosti médií (DM) medzi predmetnými inštitúciami a krajinami. Projekt sa zameriaval na prieskum v oblasti existujúcich učebných osnov a na inovácie v predmetných oblastiach. Riešitelia zároveň analyzovali dosah odborného, technologického a kultúrneho vývoja v oboch krajinách na oblasť výučby AVP a DM.

Cieľom projektu bolo preskúmať stav výučby AVP a DM v Rakúsku a na Slovensku a identifikovať súčasné potreby a zručnosti vyučujúcich AVP a DM v týchto dvoch krajinách, pričom osobitá pozornosť bola venovaná využívaniu technológií. Na dosiahnutie výsledkov zorganizovali riešitelia projektu v období medzi júnom a septembrom 2022 dve projektové stretnutia, jedno v Nitre a druhé vo Viedni. Následne pripravili dve diseminačné podujatia prezentujúce výsledky projektu. Prvé diseminačné podujatie sa uskutočnilo 15. septembra 2022 vo Viedni. Jeho cieľom bolo vytvoriť príležitosť pre pedagógov a/alebo výskumných pracovníkov z Rakúska a Slovenska so zámerom vymeniť si osvedčené postupy v oblasti AVP a DM a prezentovať výsledky dotazníka skúmajúceho postupy a stratégie vo výučbe AVP, oblasti, ktoré výučba pokrýva, úroveň skúseností vyučujúcich s týmito témami, využívanie technológií v AVP a DM, ako aj identifikovať ďalšie výzvy, ktoré učitelia vnímajú. Druhé diseminačné podujatie sa konalo 22. septembra 2022 v Nitre. V rámci podujatia sa uskutočnil workshop zameraný na technológie predstavujúce výzvu vo výučbe AVP a DM. Po ňom nasledovala komplexná diskusia venovaná návrhu a aktualizácii učebných osnov, ich implementácii a hodnotiacim postupom. Počas dvoch diseminačných podujatí sa riešitelia projektu dôsledne zaoberali otázkami, ktoré predložili vyučujúci AVP a DM, diskutovali o prípadových štúdiách zavedenia uvedených tém do univerzitných študijných programov v oboch krajinách, poskytli spektrum užitočných zdrojov a predstavili dobré príklady identifikované v didaktickej praxi.

Výsledky a zistenia zo spomínaných aktivít možno nájsť v publikácii Designing training for audiovisual translation – good practice and innovation in Austria and Slovakia. Jej cieľom je vyhodnotiť a prezentovať zistenia prieskumu realizovaného v oboch krajinách a zároveň ponúknuť zhrnutie hlavných tém z diskusií s pedagógmi počas oboch diseminačných podujatí. Učiteľom ponúka tipy na využívanie technológií vo výučbe AVP a DM, prezentuje možné stratégie hodnotenia a spôsoby, ako do výučby začleniť spoluprácu s externými partnermi z odboru alebo tretieho sektora. Na záver autori predkladajú dve prípadové štúdie implementácie AVP a DM na dvoch univerzitách a prezentujú vlastné didaktické metodológie a dizajn.

Projekt bol financovaný agentúrou SAIA v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko, Spolupráca vo vede a vzdelávaní.