Odborná prax

PROGRAM PRAXE: Prehĺbenie profesijných zručností študentov prekladateľstva a tlmočníctva

1. Cieľ praxe

- umožniť budúcim prekladateľom a tlmočníkom overiť si svoje prekladateľské a tlmočnícke zručnosti v praxi na základe aplikovania nadobudnutých teoretických poznatkov počas doteraz absolvovaného štúdia
- poskytnúť študentom prekladateľstva a tlmočníctva odbornú praktickú prípravu v profesionálnom prostredí na výkon svojho povolania
- umožniť im overiť si svoju praktickú znalosť cudzieho jazyka v reálnej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
- nadobudnúť technické zručnosti prostredníctvom technických pomôcok (počítačom podporovaný preklad, elektronické slovníky, ...)
- získať prehľad o špecifikách prekladu textov rôzneho odborného zamerania
- získať praktické zručnosti potrebné pri kontakte s klientom a pri dohodnutí podmienok výkonu práce
- zvýšiť konkurencieschopnosť absolventov na trhu
- možnosť nadviazať pracovné kontakty do budúcnosti

2. Definovanie úloh prijímajúcej inštitúcie

- predstavenie prijímajúcej organizácie
- oboznámenie účastníka praxe s obsahovou náplňou jeho práce a pracovnými podmienkami v prijímajúcej organizácii
- predstavenie prekladateľského softvéru, s ktorým prijímajúca organizácia  pracuje
- oboznámenie účastníka praxe s typom textov určených na preklad
- vyhotovenie Výkazu o absolvovaní  praxe, v ktorom sa uvedie slovné hodnotenie účastníka praxe, druhy  a rozsah prekladaných, resp. tlmočených textov

3. Definovanie úloh účastníka praxe

- aktívna účasť počas celej dĺžky trvania praxe vo zvolenej prijímajúcej organizácii
- dodržiavať poriadok zavedený v prijímajúcej organizácii, jej pracovný čas, platné smernice a akékoľvek právne ustanovenia týkajúce sa utajenia odborných údajov
- vyhotovenie Hodnotenia o mieste výkonu praxe (názov a sídlo organizácie, druhy textov, technická výbava atď.)
- evidencia preložených textov vo východiskovom aj cieľovom jazyku

4. Termín absolvovania praxe

- odborná prax sa realizuje spravidla mimo prednáškového obdobia, resp. v LS 2. ročníka na Mgr. stupni
- v prípade požiadavky o absolvovanie praxe počas prednáškového obdobia, študent vopred informuje vedúceho katedry a vyžiada si jeho súhlas o povolenie praxe a ospravedlnenie neúčasti z výučby

Požadované minimálne trvanie odbornej praxe je 10 pracovných dní. Výkazy k praxi odovzdávajte v jednom balíku v printovej podobe na sekretariáte KTR (ST320) v poslednom týždni prednáškového obdobia letného semestra posledného ročníka vášho štúdia (najneskôr do 15.4.2024).

Výkaz o absolvovaní praxe