Dnes je .

Prijímacie konanie

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK budú na bakalárske študijné programy v dennej forme do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program prijatí všetci uchádzači o štúdium zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov (v kombinácii jazykov: anglický, nemecký, ruský, španielsky a slovenský), a to na základe výsledkov štúdia zo strednej školy z profilových predmetov (slovenčina a zvolené jazyky).
Predpokladaná jazyková úroveň cudzieho jazyka je B2.

Keďže pri všetkých jazykových kombináciách je pri nácviku prekladu a tlmočenia pracovným jazykom slovenčina, predpokladá sa znalosť slovenského jazyka na úrovni B2.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia v odbore Filológia so zameraním na prípravu prekladateľov a tlmočníkov (resp. príbuznom odbore v danej jazykovej kombinácii) budú na magisterské štúdium v dennej forme do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program prijatí všetci uchádzači o štúdium zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov (v kombinácii jazykov: anglický, nemecký, ruský, španielsky a slovenský).

Predpokladaná jazyková úroveň cudzieho jazyka je C1.
Keďže pri všetkých jazykových kombináciách je pri nácviku prekladu a tlmočenia pracovným jazykom slovenčina, predpokladá sa znalosť slovenského jazyka na úrovni C1.

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí: 17. február  2022

Bakalárske štúdium do 30. apríla 2022 – predĺžené podanie prihlášky

Magisterské štúdium do 30. apríla 2022 – predĺžené podanie prihlášky

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) do 31. mája 2022 – podanie prihlášky a informácie o doktorandskom štúdiu

Bližšie informácie o všetkých možnostiach štúdia, termínoch a požiadavkách na prijímacie konanie v aktuálnom akademickom roku sú dostupné na stránke Možnosti štúdia na Filozofickej fakulte UKF.