Doktorandské štúdium

Študijný program Translatológia nadväzuje na magisterské študijné programy zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov.

Forma: denná, externá
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Študijný program
Získanie akademického titulu: PhD.

Profil

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore filológia, študijný program Translatológia. Ovláda vedecké metódy výskumu translatológie na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov. Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti translatológie, osvojí si zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých fórach, prispieť k rozvoju študijného odboru aj s ohľadom na prax.

Uplatnenie

Absolvent tretieho stupňa študijného programu translatológia sa uplatní na vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracoviskách, ktoré majú translatologické, resp. príbuzné zameranie (domáce aj zahraničné univerzity a ústavy akadémie vied).