Transterm

Terminologická databáza Transterm je praktickým výstupom projektu KEGA č. 030UKF-4/2013 pod názvom Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web.2. Na jeho realizácii sa v období rokov 2013 – 2015 podieľali Katedra germanistiky FF ako zodpovedné pracovisko a Katedra translatológie FF a Katedra informatiky FPV UKF v Nitre ako spolupracujúce pracoviská.

Cieľom projektu je sprístupniť širšej verejnosti dvojjazyčné terminologické glosáre vytvorené v rámci diplomových prác študentov Katedry translatológie a Katedry germanistiky FF UKF v Nitre. Na myšlienku vytvoriť takúto databázu nás priviedla skutočnosť, že doteraz vytvorené terminologické diplomové práce boli publikované iba v tlačenej podobe, mnohé však zostali bez praktického využitia, nakoľko o ich existencii mimo knižnice temer nikto nevedel.

Terminologické diplomové práce spracovávajú systematicky terminológiu vybraného, nezriedka úzko špecifického vedného odboru v kombinácii dvoch jazykov (slovenčina – nemčina, slovenčina – angličtina, slovenčina – ruština, slovenčina – francúzština). Jednotlivé terminologické záznamy obsahujú okrem samotných pojmov taktiež ich definície a použitie v kontexte s uvedením príslušného zdroja, synonymá či základné gramatické údaje. Pri zostavovaní glosárov sa snažíme o prepojenie teórie a praxe aj tým, že študenti konzultujú danú problematiku a ekvivalenciu termínov s vybranými odborníkmi z praxe.

Výstupy jednotlivých terminologických prác v podobe dvojjazyčných glosárov sú zaradené podľa klasifikácie vedných odborov smernice MŠ SR č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky. Rozširovanie databázy o nové glosáre prebieha priebežne v závislosti od toho, ktorý nový odbor bol v danej jazykovej kombinácii spracovaný.

Veríme, že vytvorené dvojjazyčné glosáre využijú tak odborníci z rôznych oblastí praxe, ako aj študenti či samotní prekladatelia a tlmočníci. Naším prianím je, aby dvojjazyčné terminologické glosáre aspoň čiastočne zaplnili medzeru na knižnom slovníkovom trhu na Slovensku a prispeli tak nielen k šíreniu nových poznatkov, ale aby poukázali aj na dôležitosť používania konzistentnej terminológie v odbornej (interkultúrnej) komunikácii a význam systematickej terminologickej práce.

Projekt získal záverečné hodnotenie excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Databázu nájdete tu.