Dnes je .

Projekty

 Projekty APVV

Číslo a názov projektu: APVV-18-0473 Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu
Zodpovedný riešiteľ:
Doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Doba riešenia:
7/2019 – 6/2023
Spoluriešitelia:
Mgr. Tomáš Bánik, PhD. - Mgr. Ľubomír Benko - Mgr. Lucia Benková - doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. - Mgr. Jana Boltižiar - Mgr. Beáta Ďuračková, PhD. - prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. - Mgr. Ivana Horváthová - Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. - Mgr. Barbara Jakubičková - doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. - Mgr. Renáta Machová, PhD. - prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. - doc. RNDr. Michal Munk, PhD. - PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD. - Mgr. Patrik Petráš, PhD. - RNDr. Ján Skalka, PhD. - doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. - Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. - PaedDr. Oľga Wrede, PhD. - prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
Anotácia: 
Začlenenie prekladateľských technológií do aplikovanej translatológie nevytvára nový teoretický model v teórii prekladu. Ide skôr o transformáciu prekladu, pričom niektoré prekladateľské technológie výrazne ovplyvňujú nielen výskum v preklade, ale začínajú byť akceptované aj ako súčasť prekladu. V súčasnosti počítačom podporované nástroje (nástroje CAT) predstavujú v prekladateľskom odvetví dominantnú prekladateľskú technológiu. Nástupom neurónových sietí do procesu prekladu je enormný záujem o nástroje CAT s integrovanými vlastnými strojovými prekladačmi. Prichádzajúca technologická evolúcia v preklade prináša nárast produktivity a konzistencie práce prekladateľa, širšieho pokrytia jazykov, informovanosti a vzájomnej interkultúrnej komunikácie, ale aj negatívne vnímanie kvality a hodnoty prekladu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je spracovať prirodzený jazyk (NLP) pri strojovom preklade z anglického a nemeckého jazyka do slovenčiny v celej jeho šírke. Projekt predstavuje syntetizujúcu prácu v oblasti prieniku viacerých vedeckých disciplín v spracovaní prirodzeného jazyka. Projekt má silný interdisciplinárny až transdisciplinárny charakter a svojou povahou je jedinečný v danej oblasti výskumu nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Predkladaný projekt nadväzuje na projekt VEGA, ktorého cieľom bola evalvácia strojového prekladu ako produktu vzhľadom na slovenský jazyk. Tento projekt bol zaradený v komisii VEGA č. 12 k 6 projektom s najvýznamnejšími výsledkami dosiahnutými pri riešení projektov VEGA ukončených v roku 2016. Nadväzuje aj na projekt APVV-14-0036, ktorého cieľom bolo vytvorenie kategoriálneho rámca pre analýzu, resp. typológiu chýb strojového prekladu z angličtiny a nemčiny do slovenčiny

Číslo a názov projektu: APVV-14-0336 Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Doba riešenia: 7/2015 – 6/2018
Spoluriešitelia: Ľubomír Benko - Jozef Kapusta - Michal Munk - Patrik Petráš - Juraj Glovňa - Andrej Zahorák - Jozef Štefčík - Oľga Wrede - Eva Stranovská - Igor Tyšš - Silvia Hvozdíková - Ľudmila Pánisová - Katarína Welnitzová - Edita Gromová - Mária Matiová - Valéria Švecová - Soňa Hodáková - prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na strojový preklad (MT) a jeho kvalitu. Má silný interdisciplinárny charakter a svojou povahou je jedinečný v danej oblasti výskumu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Cieľom projektu je spracovať prirodzený jazyk v celej jeho šírke pri MT z anglického a nemeckého jazyka do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka.Na riešení vytýčených úloh a cieľov sa zúčastňujú tri katedry UKF v Nitre -Katedra translatológie, slovenského jazyka a informatiky.

Číslo a názov projektu: APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Riešiteľský kolektív: Eva Stranovská, Daša Munková, Jana Hučková, Silvia Hvozdíková, Soňa Hodáková, Daniela Muglová, Michal Munk, Zuzana Fráterová, Marta Popelková, Lucia Jechová, Mária Schmidtová, Eva Malá, Beáta Ďuračková, Emília Janecová, Ján Želonka, Ivan Sarmány- Schuller
Anotácia: Projekt sa zameriava na skríning potenciálov budúcich učiteľov, následný rast, podporu, overenie účinku a stability lingvistického intervenčného programu pre budúcich učiteľov cudzieho jazyka i budúcich učiteľov iných študijných odborov (cudzí jazyk pre akademické účely ako všeobecný základ) a následne komparovať.
Výskum sa bude realizovať v dvoch prúdoch – študenti, ktorí jazyk primárne študujú resp. lingvisti a študenti, ktorí jazyk študujú sekundárne resp. ako prostriedok pre medzinárodnú spoluprácu vo svojom odbore.


Projekty VEGA

Názov projektu: VEGA -> 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Doba riešenia: 1/2019 – 12/2022
Spoluriešitelia: Mgr. Emília Perez, PhD., Mgr. Igor Tyšš, PhD., Mgr. Zuzana Jánošíková (doktorandka), Mgr. Mária Koscelníková (doktorand), Mgr. Matej Martinkovič (doktorand)
Anotácia: Inter- a trans-disciplinárny translatologický diskurzu projektu smeruje (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) do kontextu úvah o svetovej literatúre, o porovnávacom výskume literatúr ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzmi ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale aj prírodovedných disciplín (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom výskumov by mali byť a) interpretácie prekladov relevantných literárnych textov v slovenskom kultúrnom priestore (utvárajúce kánon?), ale aj b) kultúrne rozličných relevantných, hoci dosiaľ neveľmi reflektovaných edukatívnych, pragmatických či sakrálnych textov a c) bádanie prekladu širokého spektra audio (či/a) vizuálnych textov "až" textov populárnej kultúry. V zmysle bádateľskej skúsenosti nášho tímu sú logickým predmetom nášho skúmania – popri textoch – relevantné osobnosti a inštitúcie.

Číslo a názov projektu: VEGA -> 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Doba riešenia: 3/2015 – 12/2018
Spoluriešitelia z UKF: Igor Tyšš
Anotácia: Projekt skúma fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

Číslo a názov projektu: VEGA -> 1/0547/14 Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania
Zodpovedný riešiteľ: Emília Perez
Doba riešenia: 1/2014 – 12/2016
Spoluriešitelia z UKF: Edita Gromová – Soňa Hodáková – Andrej Zahorák
Anotácia: Prekladaný projekt sa sústredí na definovanie špecifík titulkov k audiovizuálnym dielam pre nepočujúceho diváka.

Číslo a názov projektu: VEGA 1/0589/14 - Slovenská literatúra v preklade
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
Doba riešenia: 2014 – 2016
Spoluriešitelia z UKF: doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc., PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD., doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., doc. Olga Ruda, PhD.,  Mgr. Igor Tyšš (doktorand), Mgr. Matúš Horváth (doktorand)
Anotácia: Cieľom projektu je skúmať problematiku prekladu slovenskej literárnej tvorby do cudzích jazykov, a to do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, taliančiny, bulharčiny a rumunčiny. Pozornosť sústredíme na kvantitatívne a kvalitatívne zmapovanie preložených diel, ich prekladateľov a vydavateľstiev, ako aj na miesto a reflexiu prekladov v medzinárodnom literárnom kontexte.

Číslo a názov projektu: VEGA -> 1/0559/14 Evalvácia strojového prekladu
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Doba riešenia: 1/2014 – 12/2016
Spoluriešitelia z UKF: Michal Munk – Katarína Welnitzová – Peter Kopecký – Eva Stranovská – Martin Mačura – Jozef Kapusta – Martin Vozár – Peter Švec – Jaroslav Reichel – Ľudmila Pánisová – Ervín Weiss – Ľubomír Benko – Jozef Štefčík – Soňa Hodáková
Anotácia: Evalvácia strojového prekladu (MT) je dôležitá pre vedca, komerčnú firmu alebo samotného používateľa. Bolo navrhnutých veľa spôsobov ako merať kvalitu, niektoré sa zameriavajú na manuálne metódy evalvácie (ME) iné zase na automatické (AE). Nikto sa nezameral na MT flektívnych jazykov. Preto sa v projekte zameriavame na evalváciu MT medzi SK a EN/DE/FR metódami ME a AE. Zistiť do akej miery sú konzistentní posudzovatelia pri kvalite MT a metriky ME a AE medzi sebou.

Číslo a názov projektu: 2/0169/11- Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru
Koordinátor: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2014
Anotácia: Projekt predstavuje pokračovanie dlhoročného systematického literárno a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku. Vďaka riešiteľskej účasti viacerých popredných slovenských translatológov sa v projekte vytvára synergický efekt zovšeobecňujúceho uvažovania o preklade, čo sa z hľadiska vnímania prekladu ako súčasti dejín slovenského kultúrneho priestoru ukazuje ako nevyhnutné.

Číslo a názov projektu: 1/0183/10 Súčasná fantastická próza a jej špecifické výrazové prostriedky v kontexte prekladu a čitateľskej recepcie na Slovensku
Koordinátor: PhDr. Michal Vančo, PhD.
Doba riešenia: 1/2010 – 12/2011
Anotácia: Súčasná fantastická próza a jej špecifické výrazové prostriedky v kontexte prekladu a čitateľskej recepcie na Slovensku“ je projekt zameraný na identifikáciu a následnú formálnu, obsahovú ako aj výrazovú analýzu prekladovej literatúry (zameranej prevažne na detského čitateľa a mládež), ktorá sa na náš trh dostáva z angloamerickej proveniencie. Ide najmä o diela autorov J.K.Rowlingová, T. Pratchett, M. Paverová, E. Coifer, P. Pullman, A. Horowitz a iných. Okrem lingvoštylistickej analýzy originálu, následnej komparácie s prekladovou verziou v slovenčine je hlavným cieľom projektu analýza tých výrazových prostriedkov, ktorým fantastická próza v celosvetovom meradle najviac vďačí za čitateľský ako aj marketingový úspech. Výrazové prostriedky a ich prepojenie s ontologicky zvýraznenými dejovými líniami priamo súvisia s čitateľskou percepciou, preto je našim cieľom sústrediť sa na tie invariantné zložky textu, ktoré vykazujú očakávanú mieru rekurzivity.

Číslo a názov projektu: 2/0057/08 Preklad, dejiny, kultúra. Status prekladu, transformácie jeho podôb a vedeckej reflexie v čase
Koordinátor: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (ÚSvL SAV, Bratislava)
Spoluriešiteľ: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. (zástupca projektu pre pracoviská z rezortu MŠ)
Doba riešenia: 1/2008 – 12/2010
Anotácia: Projekt Preklad, dejiny, kultúra. Status prekladu, transformácie jeho podôb a vedeckej reflexie v čase predstavuje pokračovanie literárno a kultúrno-historického translatologického výskumu na Slovensku, výnimočného svojím zameraním a rozsahom aj v širších európskych súvislostiach. Kultúrno-historickou a teoretickou reflexiou skúmanej kultúrnej a spracúvanej vedeckej skúsenosti sústredí pozornosť na opis, analýzu a výklad literárneho prekladu a reflexie.


Projekty KEGA

Číslo a názov projektu: 030UKF-4/2013 Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Doba riešenia: 1/2013 – 12/2016
Anotácia: Projekt Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0 reaguje svojou problematikou na aktuálne požiadavky tak edukačnej, ako aj profesijnej praxe v oblasti terminologickej práce. Terminológia ako teoretická disciplína a organizovaný systém pojmov a termínov istej tematickej oblasti nadobúda s rozvojom informačnej viacjazyčnej spoločnosti stále väčší význam. Vychádzame pri tom z premisy, že odborná terminológia je základom rozvoja poznania a odbornej komunikácie, pričom významnou mierou vplýva na kvalitu normovania a v neposlednej miere i na kvalitu odbornej komunikácie. Projekt je vzhľadom na podstatu riešenia problematiky orientovaný interdisciplinárne, nakoľko sa na jeho riešení podieľajú odborníci pôsobiaci v oblasti jazykovedy a informatiky.

Číslo a názov projektu: KEGA 3/6483/08 Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku (preklad a tlmočenie v reláciách zjednotenej Európy a internacionalizačných procesov)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., Mgr. Michal Dvorecký, PhD., Mgr. Beáta Ďuračková, PhD., Mgr. Soňa Kondelová, PhD.
Doba riešenia: 1/2008 – 12/2010
Anotácia: Analýza súčasného stavu prekladu a tlmočenia na slovenských univerzitách, implementácia nových trendov z aspektu aktuálnych požiadaviek na kompetenciu prekladateľa a tlmočníka v zjednotenej Európe. Nová koncepcia výučby prekladu a tlmočenia na slovenských univerzitách. Tvorba moderných vysokoškolských učebných textov z odborného prekladu a tlmočenia.

Číslo a názov projektu: KEGA  3/6311/08 Návrh koncepcie jazykového vzdelávania pre učiteľov 1. stupňa základnej školy
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Malá, CSc., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. Elena Zelenická, CSc., PhDr. Jana Harťanská, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Mgr. Michal Dvorecký, PhD., Mgr. D. Kanasová
Doba riešenia: 2007 – 2010
Anotácia: Cieľom projektu je vypracovanie inovatívnej koncepcie cudzojazyčného vzdelávania učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky, vrátane celej pedagogickej dokumentácie a jej integráciu do reálnej výučby. Vydanie metodickej príručky „Cudzí jazyk s deťmi kreatívne a hravo“ a organizácia workshopov k danej problematike.


Medzinárodné projekty

Katedra translatológie rozvíja spoluprácu so zahraničnými univerzitami, s ktorými spolupracuje na medzinárodných projektoch (Ústav prekladu a tlmočenia a medzinárodných vzťahov Univerzity Marca  Blocha v Štrasburgu – Francúzsko, Lipská univerzita – Nemecko, Filozofická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave – Česká republika).

Názov projektu: Projekt CEEPUS – výmenné študijné pobyty pre študentov a učiteľov
Koordinátor: Mgr. Jozef Stefčík, PhD.
Doba riešenia: pôvodná doba riešenia 2 roky (2012–2014) – projekt
Dĺžka trvania pobytov pre študentov: 1 – 3 mesiace
Dĺžka trvania pobytov pre učiteľov: 7 – 10 dní

Čislo projektu: CIII-SI-0711-01-1213TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation

Sieť CEEPUS aktuálne združuje 18 univerzít z 11 štátov. Viac informácií o projekte sa dozviete tu.

Názov projektu: Multilateral Academic Networks – OPTIMALE
Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe
Koordinátor: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Doba riešenia: 2010 – 2013
Číslo projektu: 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA
Partneri: 65 EU partnerov + 5 z krajín tretieho sveta, celkovo 31 krajín participujúcich na projekte

Názov projektu:
European Commission
European Master’s in Translation (EMT)
Koordinátor: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Doba riešenia: 2010 – 2014

Názov projektu: Kierkegaard's Mirror for the Present Age – Toronto University
Koordinátor: Doc. Roman Králik, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Ľuboš Török, PhD. – Máhrik, T. – Khan, A.
Doba riešenia: 2009 – 2010
Partneri: Toronto University

Projekty UGA

Číslo a názov projektu: UGA III/19/2019 – Sociologické prístupy k výskumu audiovizuálneho prekladu na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Doba riešenia:
2019 – 2020

Číslo a názov projektu: UGA  III/20/2019 Problematika ekvivalentácie medicínsko-sociálnych termínov vo francúzskom a slovenskom jazyku
Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Jana Ukušová
Doba riešenia:
2019

Číslo a názov projektu: III/7/2019 Výskum lokalizácie multimodálneho obsahu v slovenskom mediálnom priestore so zreteľom na detského recipienta
Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Mária Koscelníková
Doba riešenia:
2019

Číslo a názov projektu: III/24/2018 Interaktívne metódy vo výučbe umeleckého prekladu a tlmočenia v kombinácii s nemeckým a ruským jazykom
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Doba riešenia:
2018 – 2019

Číslo a názov projektu: UGA III/7/2018 Audiokomentár pre nevidiacich - od obrazu k slovu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Jánošíková
Doba riešenia: 2018

Číslo a názov projektu: UGA III/22/2018 Skúmanie textov s tematikou opatrovateľskej a medicínsko-sociálnej služby pre seniorov
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Ukušová
Doba riešenia: 2018

Číslo a názov projektu: UGA II/25/2017 – Sondy do dejín audiovizuálnej translatológie na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2018

Číslo a názov projektu: UGA III/7/2017 Špecifická úloha recipienta v audiovizuálnom preklade
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Jánošíková
Doba riešenia: 2017

Číslo a názov projektu: III/26/2017 Audiovizuálny preklad a detský recipient
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Doba riešenia: 2017

Číslo a názov projektu: UGA III/I/2017 Metodika prípravy posteditorov strojového prekladu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakub Absolon
Doba riešenia: 2017

Číslo a názov projektu: UGA III/15/2016 Špecifiká transferu a recepcie precedentných fenoménov v slovenských a nemeckých prekladoch súčasnej ruskej prózy
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Doba riešenia: 2016

Číslo a názov projektu: UGA III/5/2016 Analýza audiovizuálneho prekladu operatívnych textov
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Kažimír
Doba riešenia: 2016

Číslo a názov projektu: UGA III/1/2016 Strojový preklad a posteditovanie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakub Absolon
Doba riešenia: 2016

Číslo a názov projektu: III/16/2015 Umelecký a audiovizuálny preklad vo výučbe cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Perez, PhD.
Doba riešenia: 2015

Číslo a názov projektu: III/15/2015 Slovenská umelecká a odborná literatúra v preklade: komparatívne štúdiá
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD.
Doba riešenia: 2015

Číslo a názov projektu: III/10/2015 Archeológia (kritiky) prekladu 2
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Igor Tyšš
Doba riešenia: 2015

Číslo a názov projektu: III/12/2015 Reálie v interkultúrnej komunikácii
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrej Zahorák
Doba riešenia: 2015

Číslo a názov projektu: II/11/2014 Archeológia kritiky prekladu 1
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Igor Tyšš
Doba riešenia: 2014

Číslo a názov projektu: I-13-207-01 Nové prístupy k didaktike umeleckého a audiovizuálneho prekladu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Perez, PhD.
Doba riešenia: 2013 – 2014

Číslo a názov projektu: II/1/2012 Interdisciplinárnosť štylistického výskumu a jeho význam pre prekladateľskú teóriu a prax
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľudmila Adamová
Doba riešenia: 2012

Číslo a názov projektu: II/5/2012 - Nové trendy v slovenskej translatológii. Špecifiká prekladu etnickej prózy
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Janecová
Doba riešenia: 2012

Číslo a názov projektu: II/13/2012 Online audio a videotéka – online podpora pre študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beáta Ďuračková, PhD.
Doba riešenia: 2012

Číslo a názov projektu: II/10/2011 Humor v literatúre a preklade
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Barbora Kráľová
Doba riešenia: 2011

Číslo a názov projektu: II/7/2011 Preklad audiovizuálnych textov a jeho výučba
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Janecová
Doba riešenia: 2011

Číslo a názov projektu: II/1/2011 Súčasná slovenská próza v anglických prekladoch
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľudmila Adamová
Doba riešenia: 2011

Číslo a názov projektu: II/20/2011 Analýza vplyvu osobnostných charakteristík kognitívnej štruktúry na schopnosť vytvárania syntaktických štruktúr a rečových aktov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daša Munková, PhD.
Doba riešenia: 2011 – 2013

Číslo a názov projektu: II/9/2010 Multikultúrne špecifiká v preklade americkej etnickej prózy
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Emília Janecová
Doba riešenia: 2010

Číslo a názov projektu: II/10/2010 Zachovanie ironickej modality textu v rámci prekladu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ingrid Kálaziová
Doba riešenia: 2010

Číslo a názov projektu: II/1/2010 Štylistické aspekty prekladu slovenskej jazykovej a kultúrno-kontextovej špecifiky do angličtiny
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľudmila Adamová
Doba riešenia: 2010

Číslo a názov projektu: UGA II/23/2009 Súčasná fantastická próza a jej špecifické výrazové prostriedky v kontexte prekladu a čitateľskej recepcie na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Vančo, PhD.
Doba riešenia: 2009 – 2011


Projekty ESF

Názov: Počítačom podporovaný rozvoj odbornej prekladateľskej kompetencie vysokoškolských absolventov pre potreby trhu práce
SOP LZ 2005/1 - 165, kód projektu 11230100192: 2006-2008
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Riešiteľský kolektív: doc. PhDr. Daniela Müglová, CSc. – PhDr. Milan Trizuliak – Mgr. Michal Dvorecký – Mgr. Monika Straňáková, PhD.