Mobility

ERASMUS

V rámci podprogram Erasmus, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme), je možné absolvovať na partnerskej inštitúcii študijný alebo prednáškový pobyt, resp. školenie pre nepedagogických pracovníkov.

S ktorými inštitúciami máme uzatvorené bilaterálne dohody v rámci programu ERASMUS?

Zoznam aktuálne platných bilaterálnych dohôd pre študijný odbor jazyky a filológia, resp. prekladateľstvo a tlmočníctvo si môžete prezrieť tu.

Ako postupovať?

Bližšie informácie o zahraničných mobilitách, dátumoch podávania prihlášok a iné aktuálne informácie sa môžete dozvedieť u katedrového koordinátora/fakultného koordinátora. Všetky prihlášky programu Erasmus sa odovzdávajú prodekanovi pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Viac informácií o programe ERASMUS a postup pri podávaní žiadosti nájdete na hlavnej stránke UKF. Viac...

Na koho sa môžem obrátiť?

PhDr. Ľuboš Török, PhD. (katedrový koordinátor)
PhDr. Daša Nováčiková, PhD. (fakultná koordinátorka)

Dôležité informácie a linky

www.stipendia.sk

www.saia.sk