Záverečné práce

Od 22. februára 2013 je potrebné zasielať práce na kontrolu originality prostredníctvom AiS2.

POKYNY NA VYPRACOVANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE pre študijný program: 1. jazyk* a kultúra, 2. jazyk* a kultúra (zameraný na prípravu prekladateľov a tlmočníkov)
Anglický jazyk a kultúra * Nemecký jazyk a kultúra * Ruský jazyk a kultúra * Francúzsky jazyk a kultúra* Španielsky jazyk a kultúra

Záverečné práce vložené do EZP sú k dispozícii v Online katalógu UK UKF – Rozšírené hľadanie – všetky fondy.

17/2011 Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Príloha A – Vzor zadania záverečnej práce

Príloha B – Vzor obalu záverečnej práce

Príloha C – Vzor titulného listu záverečnej práce

Príloha D – Príklady popisu dokumentov podľa metódy citovania prvého údaja a dátumu

Príloha E – Vzor licenčnej zmluvy

Príloha F – Čestné vyhlásenie o zverejnení práce alebo jej časti

Všetky vyššie spomenuté prílohy nájdete tu.

Manuál, v ktorom je opísaný postup prihlasovania sa na témy bakalárskych a magisterských prác nájdete tu.

Ján Skalka a kol.: Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva

Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.

Pokyny k obhajobe bakalárskej práce na Katedre translatológie FF UKF v Nitre nájdete tu.

Pokyny k obhajobe diplomovej práce na Katedre translatológie FF UKF v Nitre nájdete tu.