Technické vybavenie

Predmety v študijnom programe zameranom na prípravu prekladateľov a tlmočníkov sa vyučujú vo vhodných, pre výučbu vyhradených priestoroch s ďalej uvedeným počítačovým a iným technickým vybavením.

Prednášky prebiehajú v prednáškových a väčších seminárnych miestnostiach vybavených najmodernejšou technikou: interaktívnymi tabuľami, projektormi, počítačmi a ďalšími potrebnými zariadeniami.

Prekladové semináre sa vyučujú primárne v špeciálnej odbornej učebni vybavenej 25 počítačmi, v ktorých programovej výbave študenti nájdu prekladateľské nástroje, slovníky a iné užitočné vybavenie.

Semináre tlmočenia prebiehajú v dvoch tlmočníckych laboratóriách. V prvom laboratóriu sa nachádza 6 tlmočníckych kabín (s dvomi miestami) spolu s digitálnym riadiacim pultom, virtuálnou konzolou pre učiteľa, nahrávacím zariadením, 12 nahrávacími diktafónmi, mixážnymi pultmi a 30 tlmočníckymi staničkami so slúchadlami. Druhé laboratórium poskytuje 4 plne vybavené kabíny. Katedra taktiež disponuje 12 konferenčnými stanicami.

Pre potreby samoštúdia sú k dispozícii verejne prístupné počítače v študovniach (30 kusov), počítače na hlavnej chodbe univerzitnej budovy a v takisto v ďalších priestoroch UKF (celkovo 65). K študijným materiálom z translatológie, a to ako v tlačenej, tak v elektronickej forme, sa študenti dostanú cez internet, ďalej v Univerzitnej knižnici a v Študovni FF UKF.

Študentom je bezplatná wi-fi sieť k dispozícii vo všetkých budovách univerzity a v študentských domovoch.

Budovy univerzity a fakúlt sú otvorené a prístupné denne (okrem nedele) v čase od 7.00 do 20.00.

Softvérové vybavenie

Filozofická fakulta UKF vlastní množstvo editorov, prekladových a terminologických nástrojov, grafických a databázových softvérov použiteľných na úpravu textu, kontrolu pravopisu, prácu s prekladateľskými pamäťami a terminologickými databázami, na rozoznávanie hlasu a pod. Spomedzi nich uvedieme:

  • prekladateľský softvér TRADOS + Trados Team (160 licencií),
  • slovniky LINGEA AJ,NJ,RJ,FJ, ŠPJ (21 licencií),
  • prekladateľský softvér Phrase (akademická licencia),
  • OCR softvér ABBYY FineReader,
  • Zoo Digital (bez obmedzenia),
  • LSP.expert - Project Management.

Uvedené programy sú nainštalované v 25 počítačoch v počítačovej odbornej učebni (fotografie vo Fotogalérii). Študentom translatológie v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia sú k dispozícii počas seminárov prekladu a seminárov počítačom podporovaného prekladu.

Fotografie laboratórií