Jesenná škola audiovizuálneho prekladu 2022: Dostupné filmové festivaly (preklad, titulkovanie, inklúzia)

27.- 28. september 2022
Katedra translatológie FF UKF v Nitre


Jesenná škola audiovizuálneho prekladu 2022:
Dostupné filmové festivaly (preklad, titulkovanie, inklúzia)

Odborný seminár


Seminár je určený odborníkom, vedecko-výskumným pracovníkom a praktikom, ktorí sa zaujímajú o oblasť audiovizuálneho prekladu, dostupnosti médií a inklúzie v komunikácii na kultúrnych podujatiach (filmových festivaloch). Dôraz sa kladie na praktické, formálne a technologické aspekty práce prekladateľa v danom kontexte, a to so zameraním na osobitosti transferových modalít pre divákov so špecifickými senzorickými potrebami. Popri praxeologických aspektoch sa účastníci oboznámia s danou problematikou z odborného aj metodologického hľadiska, pričom získané poznatky a skúsenosti dokážu využiť vo svojej ďalšej práci ako prekladatelia, tvorcovia titulkov, organizátori či koordinátori prekladových činností a dostupnosti na kultúrnych podujatiach, ako aj vedecko-výskumní pracovníci v danej oblasti. Jednotlivé tematické oblasti budú predmetom atraktívnych prednášok, workshopov a diskusií, kde zároveň môžu účastníci využiť možnosť nadviazať kontakt s poprednými domácimi odborníkmi, organizátormi festivalov, prekladateľmi, titulkármi či redaktormi.

  

 


 Odborný seminár sa zameria na nasledujúce tematické oblasti:

  • Jazyková a komunikačná dostupnosť filmových festivalov na Slovensku
  • Od dostupnosti k inklúzii: organizácia podujatí pre všetkých
  • Zabezpečenie dostupnosti pre divákov so špecifickými potrebami (interkultúrny, komunikačný a organizačný rozmer)
  • Osobitosti prekladu pre filmové festivaly
  • Špecifiká titulkov a titulkovania pre inklúzívne projekcie a podujatia

Podujatie bude prebiehať prezenčne, v slovenskom jazyku.

Organizačný výbor:

Doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
Doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Podujatie je výstupom projektu VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch a projektu KEGA 038UKF-4/2022 Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva.


PODMIENKY REGISTRÁCIE

Študenti a zamestnanci UKF

  • online registrácia a doloženie afiliácie do 21. septembra 2022 (počet miest obmedzený)
  • vložné: zdarma

Vložné zahŕňa účasť na prednáškach s poprednými domácimi odborníkmi, účasť na praktických workshopoch s poprednými expertmi a vystavenie certifikátu o účasti.

Ostatní účastníci:

  • online registrácia + úhrada vložného do 26. septembra 2022 (počet miest obmedzený)
  • vložné: 50 EUR (študenti mimo UKF: 30 EUR + doloženie kópie ISIC )

Vložné zahŕňa účasť na prednáškach s poprednými domácimi odborníkmi a praktických workshopoch s expertmi, prístup k softvérom počas školenia (titulkovanie), vystavenie certifikátu o účasti a balíček odborných publikácií z oblasti AVP a dostupnosti.

Registrovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/D326itiL2reWiUgU6

V prípade otázok týkajúcich sa podmienok registrácie kontaktujte Doc. Andreja Zahoráka na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie pre úhradu vložného:

Názov banky: Štátna pokladnica
Názov účtu: Bežný účet Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Majiteľ účtu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00157716
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 102 250
Poznámka: KTR AVP 2022