O nás

Katedra translatológie FF UKF v Nitre obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný odbor 11 filológia v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch zameraných na prípravu prekladateľov a tlmočníkov s možnosťou kombinácie dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk a španielsky jazyk) alebo v kombinácii cudzieho jazyka so slovenským jazykom. Katedra garantuje aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania – doktorandský študijný program translatológia v študijnom odbore 11 filológia.

Magisterské študijné programy FF UKF v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo dosiahli významné medzinárodné uznanie. Od roku 2011 máme právo používať na základe prísneho medzinárodného hodnotenia značku a logo EMT (European Master’s in Translation). Týmto sa UKF v Nitre – zatiaľ ako jediná univerzita na Slovensku – zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské štúdium prekladateľstva. Ocenenie našich študijných programov a tým aj získanie členstva našej univerzity v sieti EMT neznamená len medzinárodné uznanie kvality vzdelávania v tomto odbore, ale aj výhody pre našich absolventov v uplatnení sa na európskom i širšom medzinárodnom trhu práce. Značku a logo EMT rešpektujú všetci významní medzinárodní zamestnávatelia, napr. európske inštitúcie a medzinárodné prekladateľské agentúry.

Na zabezpečení študijných programov nášho odboru zameraných na prípravu prekladateľov a tlmočníkov sa okrem pracovníkov Katedry translatológie podieľajú aj vyučujúci z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry romanistiky a germanistiky, Katedry slovanských filológií, Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie pri katedre etiky a estetiky, Katedry filozofie a politológie.

V oblasti vedy a výskumu Katedra translatológie nadväzuje na bohaté tradície translatologického výskumu v Nitre zo 70. – 80. rokov 20. storočia, keď Nitra bola zásluhou prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc. – zakladateľa slovenskej vedy o preklade – a jeho spolupracovníkov z Kabinetu literárnej komunikácie vtedajšej Pedagogickej fakulty v Nitre významným pojmom v tomto vednom odbore u nás i v zahraničí.

Východiská z čias pôsobenia A. Popoviča poskytli pracovisku dobrý základ, ktorý sa neskôr rozvinul v nadväznosti na najnovšie prístupy svetovej translatológie a tiež najnovšie výzvy, ktorým čelí profesia.

Veda a výskum v Nitre:

  • preklad a tlmočenie v interkultúrnej komunikácii,
  • kognitívne procesy a stratégie v preklade a tlmočení,
  • inovácie vo svete prekladu a tlmočenia,
  • počítačová lingvistika, terminologické databázy, počítačom podporovaný preklad, využitie AI v preklade a tlmočení
  • odborný preklad, umelecký preklad a redigovanie textov,
  • dabing a titulkovanie,
  • prístupnosť médií a inklúzia v komunikácii,
  • preklad a tlmočenie vo verejnej službe.