Členstvo v organizáciách

Členstvo a aktivity v medzinárodných vedeckých organizáciách

Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

 • členka Stredoeurópskeho zväzu germanistov (Mitteleuropäischer Germanisten Verband Mitteleuropa Zentrum für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften an der TU Dresden)
 • členka SUNG (Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov)
 • členka projektovej skupiny špecializovaného postgraduálneho štúdia odboru prekladateľstva (Garant: Institut de Traducteurs, d'Interpretes et Relations)
 • členka Odborovej rady doktorského študijného odboru Translatologie na Filozofickej Fakulte Karlovej univerzity v Prahe (do r. 2019)

Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

 • členka redakčnej rady Cambridge Scholars Publishing
 • členka International Advisory Board for Association of Educational Sciences
 • členka redakčnej rady jazykovedného časopisu Topics in Linguistics (registrovaný v databáze SCOPUS)
 • členka COST - medzivládna štruktúra pre európsku spoluprácu vo vede a technike, ktorá umožňuje koordináciu výskumu na európskej úrovni
 • členka konferenčného výboru International Masaryk Conference, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika
 • členka edičnej rady, Arkalyk State Pedagogical Institute, Kazakhstan
 • členka expertíznej rady Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) Rady Európy

Doc. Mgr. Emília Perez, PhD.

 • členka Výkonnej rady medzinárodnej spoločnosti European Masters in Translation (EMT)
 • členka Výkonnej rady medzinárodnej asociácie ESIST (European Association for Studies in Screen Translation)
 • vedúca pracovnej skupiny EMT pre vzdelávanie v audiovizuálnom preklade a prístupnosti médií
 • členka medzinárodnej asociácie International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)
 • členka vedeckej rady medzinárodného časopisu Journal of Audiovisual Translation
 • členka vedeckej rady časopisu Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology

Doc. Mgr. Soňa Hodáková, Phd.

 • členka pracovnej skupiny PSIT and Languages of Lesser Difussion- EMT (DGT)
 • členka Council of Editors of Translation & Interpreting Studies for Open Science

Doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

 • členka vedeckej spoločnosti Mitteleuropäischer Germanistenverband (MGV), Nemecko
 • členka vedeckej spoločnosti Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS), Nemecko
 • členka medzinárodnej terminologickej asociácie Deutscher Terminologie Tag e.V. (DTT), Nemecko
 • členka medzinárodnej asociácie Jednota tlmočníkov a prekladateľov (JTP), Česká republika
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Translatologia, Slovinsko
 • členka asociácie Studierende und Alumni der Bayreuther Interkulturellen Germanistik (sabig), Nemecko
 • členka asociácie DAAD-Alumni und Stipendiaten, Nemecko

doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Mgr. MSc. Eva Spišiaková, PhD

 • členka medzinárodnej asociácie International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)

PhDr. Jana Ukušová, PhD.

 • členka medzinárodnej organizácie ESIST (European Association for Studies in Screen Translation)

Mgr. Mária Koscelníková, PhD.

 • členka medzinárodnej asociácie ESIST (European Association for Studies in Screen Translation)

Mgr. Monika Šavelová, PhD.

 • členka medzinárodnej asociácie AILC/ICLA (Association Internationale de Littérature Comparée/International Comparative Literature Association)
 • členka medzinárodnej asociácie Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy
 • členka medzinárodnej spoločnosti EST (European Society for Translation Studies)
 • členka medzinárodnej asociácie AdI (Associazione degli Italianisti)
Členstvo a aktivity v domácich vedeckých a odborných organizáciách

Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

 • členka odborovej komisie Didaktika cudzích jazykov a literatúr na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (do r. 2023)
 • členka komisie Univerzitnej grantovej agentúry Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo pri UKF v Nitre
 • členka komisie pre doktorandské štúdium v odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na FF UKF v Nitre
 • členka komisie pre habilitačné konanie v odbore Filológia zameranom na translatológiu na FF UKF v Nitre
 • členka inauguračnej komisie pre vymenúvanie profesorov v odbore Filológia zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UKF
 • členka Rady kvality pri UKF
 • posudzovateľka a expertka Slovenských grantových agentúr VEGA, KEGA a APVV pre Ministerstvo školstva SR
 • členka Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre
 • členka komisií pre certifikáciu úradných tlmočníkov a prekladateľov

Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

 • členka odborovej komisie PhD programu v študijnom programe 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na lingvodidaktiku na FF UKF v Nitre
 • členka odborovej komisie PhD programu v študijnom odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na FF UKF v Nitre

Doc. Mgr. Emília Perez, PhD.

 • zakladajúca členka a šéfredaktorka časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies
 • členka redakčnej rady časopisu Kritika prekladu
 • členka komisie pre doktorandské štúdium v odbore 11 filológia v študijnom programe Translatológia na FF UKF v Nitre
 • členka komisie pre habilitačné konanie v odbore Filológia zameranom na Translatológiu na FF UKF v Nitre
 • členka odborovej komisie pre PhD. študijný program Anglický jazyk a anglofónne kultúry na FF PU v Prešove
 • členka odborovej komisie pre PhD. študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UMB v Banskej Bystrici

Doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

 • členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation Studies
 • členka komisie pre doktorandské štúdium v odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na FF UKF v Nitre

Doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

 • členka vedeckej spoločnosti Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG)
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik (SZfG)
 • členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, FF UKF v Nitre
 • členka/predsedníčka skúšobnej komisie odborných skúšok prekladateľa a tlmočníka vymenovaná ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky pre nemecký jazyk
 • riaditeľka Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre
 • predsedníčka Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre

Doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

 • člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
 • člen občianskeho združenia DoSlov
 • člen komisie pre doktorandské štúdium v odbore 11 filológia v študijnom programe Translatológia na FF UKF v Nitr

PhDr. Jana Ukušová, PhD.

 • členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies

Mgr. Mária Koscelníková, PhD.

 • členka občianskeho združenia DoSlov

Mgr. Matej Martinkovič, PhD.

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies

Mgr. Monika Šavelová, PhD.

 • členka vedeckej rady časopisu Mladá veda
 • členka redakčnej rady časopisu Phi. Philologia Romanistica Cultura
 • členka občianskeho združenia DoSlov
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
 • podpredsedníčka občianskeho združenia Romanistica Nitriensia