Dnes je .

Členstvo v organizáciách

Členstvo a aktivity v medzinárodných vedeckých organizáciách

Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

 • členka FIT (Medzinárodná federácia prekladateľov)
 • zástupkyňa UKF v sieti medzinárodne certifikovaných študijných programov European Master's in Translation (EMT) Network pri Generálnom riaditeľstve EK pre preklad v Bruseli (2011 – 2016), od 2011 do 2014 členka výkonnej rady
 • členka Odborovej rady doktorského studijního odboru Translatologie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe
 • členka redakčnej rady časopisu Vertimo studijos. Vydáva Katedra translatológie Filologickej fakulty Univerzity vo Vilniuse (Vilniaus universiteto, Filologijos fakulteto, Vertimo studiju katedra)
 • členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Topics in Linguistics. Vydáva Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre (v databáze SCOPUS a WOS)

Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

 • členka Stredoeurópskeho zväzu germanistov (Mitteleuropäischer Germanisten Verband Mitteleuropa Zentrum für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften an der TU Dresden)
 • členka SUNG (Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov)
 • členka projektovej skupiny špecializovaného postgraduálneho štúdia odboru prekladateľstva (Garant: Institut de Traducteurs, d'Interpretes et Relations)
 • členka Odborovej rady doktorského študijného odboru Translatologie na Filozofickej Fakulte Karlovej univerzity v Prahe

Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

 • členka redakčnej rady Cambridge Scholars Publishing
 • členka International Advisory Board for Association of Educational Sciences
 • členka redakčnej rady jazykovedného časopisu Topics in Linguistics (registrovaný v databáze SCOPUS)
 • členka COST - medzivládna štruktúra pre európsku spoluprácu vo vede a technike, ktorá umožňuje koordináciu výskumu na európskej úrovni
 • členka konferenčného výboru International Masaryk Conference, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika
 • členka edičnej rady, Arkalyk State Pedagogical Institute, Kazakhstan

Mgr. Emília Perez, PhD.

 • členka Výkonnej rady medzinárodnej spoločnosti European Masters in Translation (EMT)
 • vedúca pracovnej skupiny EMT pre vzdelávanie v audiovizuálnom preklade
 • členka medzinárodnej asociácie ESIST (European Association for Studies in Screen Translation)
 • členka medzinárodnej asociácie International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)
 • členka vedeckej rady medzinárodného časopisu Journal of Audiovisual Translation
 • členka vedeckej rady časopisu Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology

Mgr. Soňa Hodáková, Phd.

 • členka pracovnej skupiny PSIT (Public Service Interpreting and Translation) medzinárodnej spoločnosti European Masters´ in Translation
Členstvo a aktivity v domácich vedeckých a odborných organizáciách

Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL), v rokoch 2005 – 2014 podpredsedníčka Výkonnej rady
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
 • členka Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre
 • členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Odborová didaktika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • predsedníčka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom  odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre
 • členka Expertnej skupiny Slovenskej terminologickej siete (E02056) pri Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad (2010 – 2017)
 • členka redakčnej rady časopisu Kritika prekladu. Vydáva Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.

 • členka odborovej komisie Didaktika cudzích jazykov a literatúr na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
 • členka komisie Univerzitnej grantovej agentúry Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo pri UKF v Nitre
 • členka komisie pre doktorandské štúdium v odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na FF UKF v Nitre
 • členka komisie pre habilitačné konanie v odbore Filológia zameranom na translatológiu na FF UKF v Nitre
 • členka inauguračnej komisie pre vymenúvanie profesorov v odbore Filológia zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UKF
 • členka Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre

Prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

 • člen výkonnej rady Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry
 • člen Rady konzultantov Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre
 • Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

 • členka odborovej komisie PhD programu v študijnom programe 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na lingvodidaktiku na FF UKF v Nitre
 • členka odborovej komisie PhD programu v študijnom odbore 11 filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo: študijný program Translatológia na FF UKF v Nitre

Mgr. Emília Perez, PhD.

 • členka vedeckej rady časopisu Ars Aeterna
 • členka redakčnej rady medzinárodného časopisu BRIDGE: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies
 • členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry

Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

 • šéfredaktorka medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation Studies
 • reprezentantka medzinárodného vedeckého časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation Studies v Council of Editors of Translation & Interpreting Studies for Open Science

PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

 • člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)