Oblasti výskumu

Pracovníci Katedry translatológie, ako aj pracovníci katedier, ktorí sa podieľajú na výučbe študijných programov odboru filológia zameraných na prípravu prekladateľov a tlmočníkov, vo svojej vedeckovýskumnej činnosti nadväzujú na bohaté tradície nitrianskej školy – teoretického výskumu v oblasti prekladu – zo 70. – 80.rokov 20. storočia v Kabinete literárnej komunikácie bývalej Pedagogickej fakulty v Nitre pod vedením zakladateľa teórie prekladu na Slovensku prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc.

Oblasti výskumu:
  • preklad a tlmočenie v interkultúrnej komunikácii,
  • kognitívne procesy a stratégie v preklade a tlmočení,
  • inovácie vo svete prekladu a tlmočenia,
  • počítačová lingvistika, terminologické databázy, počítačom podporovaný preklad, využitie AI v preklade a tlmočení
  • odborný preklad, umelecký preklad a redigovanie textov,
  • dabing a titulkovanie,
  • prístupnosť médií a inklúzia v komunikácii,
  • preklad a tlmočenie vo verejnej službe.