Dnes je .

Oblasti výskumu

Pracovníci Katedry translatológie, ako aj pracovníci katedier, ktorí sa podieľajú na výučbe študijných programov odboru filológia zameraných na prípravu prekladateľov a tlmočníkov, vo svojej vedeckovýskumnej činnosti nadväzujú na bohaté tradície nitrianskej školy – teoretického výskumu v oblasti prekladu – zo 70. – 80.rokov 20. storočia v Kabinete literárnej komunikácie bývalej Pedagogickej fakulty v Nitre pod vedením zakladateľa teórie prekladu na Slovensku prof. PhDr. Antona Popoviča, DrSc.

Oblasti výskumu

Teória a dejiny prekladu a tlmočenia

Preklad v interkultúrnej komunikácii

Didaktika prekladu a tlmočenia

Inovácie vo vyučovaní prekladu a tlmočenia

Počítačová lingvistika

Terminologické databázy

Počítačom podporovaný preklad

Strojový preklad

Audiovizuálny preklad

Dostupnosť médií