Rigorózne konanie

Na Katedre translatológie FF UKF je možné absolvovať aj rigorózne konanie. Všetky dôležité informácie o rigoróznom konaní sú dostupné na stránke Filozofickej fakulty UKF.