Bridge Journal

Bridge Journal je medzinárodný vedecký časopis vydávaný Katedrou translatológie FF UKF v Nitre.

Stránka časopisu