Magisterské štúdium

V súčasnosti Katedra translatológie zabezpečuje vzdelanie v študijnom odbore filológia zameranom na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v kombinácii študijných programov:

Anglický jazyk a kultúra – Nemecký jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., a prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Anglický jazyk a kultúra – Ruský jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., a prof. Natália Muránska, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Anglický jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., a prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Anglický jazyk a kultúra – Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., a doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Nemecký jazyk a kultúra – Ruský jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a prof. Natália Muránska, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Nemecký jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Nemecký jazyk a kultúra – Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Ruský jazyk a kultúra – Slovenský jazyk a kultúra

Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. Natália Muránska, PhD., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., a prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Ruský jazyk a kultúra – Španielsky a kultúra
Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, prof. Natália Muránska, PhD., a doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Slovenský jazyk a kultúra – Španielsky jazyk a kultúra
Doba trvania: 2 roky (4 semestre)
Forma: denná
Garant štúdia: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc, doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., a prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Študijný program
Získanie akademického titulu: Mgr.

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa má široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získal hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie.

Uplatnenie

Absolvent je spôsobilý:

  • vykonávať profesiu prekladateľa a tlmočníka,
  • pôsobiť ako poradca v mimovládnych organizáciách a v treťom sektore,
  • pôsobiť ako pracovník diplomatických služieb,
  • pôsobiť ako kultúrno-osvetový pracovník,
  • pôsobiť ako redaktor a editor
  • a pokračovať vo vedeckovýskumnej činnosti.