Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V.

Inšpiráciu, nové výskumné podnety, odborné rady a odporúčania, nové kontakty, možnosti budúcej spolupráce – to všetko priniesla medzinárodná konferencia s názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V., ktorá sa konala 7. februára 2017. Ako napovedá samotný názov, témy konferencie boli skutočne pestré. Príspevky sa týkali rôznych tém, ako napr. subjektu prekladateľa a profesijnej etiky, dejín prekladu, tlmočenia, analýzy rôznych prekladateľských orieškov i moderných fenoménov, akými sú postediting či crowdsourcing v preklade sociálnych sietí.

Odbornými garantmi podujatia boli prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., Mgr. Emília Perez, PhD. a PhDr. Martin Djovčoš, PhD. Naše pozvanie prijali aj prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. a doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. Vďaka odborným garantom konferencie a váženým hosťom poskytlo toto podujatie všetkým zúčastneným priestor, kde mohli prezentovať svoj výskum a dostať naň spätnú väzbu od skutočných odborníkov v oblasti translatológie.

Podnetné pripomienky a zaujímavé otázky si však vymieňali i účastníci navzájom. Konferencie sa zúčastnili doktorandi a postdoktorandi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Univerzity Komenského a zo Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave, prítomnosťou nás poctili i zahraniční hostia a vystupujúci z Prahy a Varšavy a o svoje výskumné poznatky sa s kolegami podelili aj samotní doktorandi Katedry translatológie FF UKF v Nitre. Práve vďaka doktorandom Katedry translatológie – Mgr. Andrejovi Zahorákovi, Mgr. Martinovi Kažimírovi a Mgr. Zuzane Jánošíkovej, bola tento rok obnovená tradícia tohto podujatia. Konferencia sa konala s finančnou podporou projektu VEGA Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom. Registračné č. projektu 2/0200/15. Novinkou tohto ročníka bol live streaming uskutočnený v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v Nitre, vďaka ktorému mohli podujatie naživo sledovať online aj tí nadšenci translatológie, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť osobne.

Odborným garantom, hosťom i účastníkom ďakujeme, veríme, že nadviazané spolupráce budú úspešné a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie znova o rok!