Ateliér audiovizuálneho prekladu 4. Za hranicami prekladu

Ako vzniká slovenský dabing a titulky? Ako sa na Slovensku rozvíjajú aktivity pri sprostredkovaní audiovizuálnych diel nepočujúcim a nevidiacim divákom? Pokročil v tomto smere i výskum? Ako sú pri dabingu a titulkovaní vnímané špecifické potreby detského diváka? Ako veľmi záleží v audiovizuálnom preklade na „čistote" jazyka? Ako sa k týmto otázkam stavajú výrobcovia slovenského znenia? A čo môžu v tomto smere ponúknuť tí, ktorí sa prekladu a titulkovaniu venujú ako svojej záľube?

Odpovede ponúkne štvrtý ročník nášho podujatia.

Organizátori:
Katedra translatológie, FF UKF v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Miesto: priestory Univerzitného tvorivého ateliéru FF UKF v Nitre

Termín: 21.-22. apríl 2015

Organizačný garant:
Mgr. Emília Perez, PhD.

Organizačný tím:
Mgr. Lucia Paulínyová
Mgr. Igor Tyšš
Bc. Zuzana Jánošíková

Program podujatia

Podujatie sa uskutoční vďaka Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektu: VEGA – 1/0547/14 – Titulkovanie pre nepočujúcich: štandardy a odporúčania.