Jesenná škola audiovizuálneho prekladu: inšpiratívne podujatie o preklade, dostupnosti a divákoch so špecifickými potrebami

V dňoch 27. – 28. 9. 2022 sa na pôde našej univerzity uskutočnil ďalší vydarený ročník Jesennej školy audiovizuálneho prekladu – tentoraz s podnázvom: Dostupné filmové festivaly (preklad, titulkovanie, inklúzia).

Počas obidvoch dní pripravili organizátori podujatia Doc. Perez a Doc. Zahorák z Katedry translatológie FF UKF v Nitre bohatý program so zaujímavými rečníkmi a témami, ktoré prilákali študentov, absolventov a začínajúcich prekladateľov z celého Slovenska.

Hneď v úvode prvého dňa sme nahliadli do problematiky prekladu názvov filmov. Expert na túto problematiku Jaroslav Hochel predstavil rôzne stratégie prekladu názvov filmov a upozornil na najčastejšie chyby, ktorých sa pri nich prekladatelia dopúšťajú. Po jeho prednáške sa účastníkom prihovorila titulkárka Lucia Čuriová a začínajúcim prekladateľom ponúkla cenné rady týkajúce sa spolupráce s filmovými festivalmi, ale aj samotného začínania prekladateľskej a titulkárskej kariéry. Praktický workshop na záver prvého dňa ponúkla vedúca Katedry translatológie doc. Emília Perez a predstavila nám pohľad na titulky zo strany počujúcich divákov, divákov s poruchou sluchu, ako aj divákov s kognitívnym znevýhodnením.

Druhý deň podujatia otvorila Doc. Perez prednáškou o problematike dostupnosti a inklúzie, vďaka ktorej sme si mohli uvedomiť, že mať kvalitný zážitok – napríklad z filmového festivalu, môže byť za rôznych okolností pre návštevníka problém a že dostupnosť sa netýka „len“ ľudí s hendikepom, ako sa o nej často uvažuje. V prednáške upozornila, že inkluzívny dizajn podujatia pre divákov so špecifickými potrebami treba vytvárať dôsledne a v spolupráci s predstaviteľmi všetkých skupín publika. Nasledujúce dva vstupy prebiehali v slovenskom posunkovom jazyku a postaral sa o ne jeden zo zástupcov slovenskej komunity Nepočujúcich, koordinátor umeleckých projektov pre Nepočujúcich Michal Hefty. V prvej časti poukázal na všetky úskalia, ktoré musia Nepočujúci prekonať nie len v každodennom živote, ale aj ak si chcú vychutnať kultúrne podujatie. Taktiež zdôraznil potrebu zabezpečovať dostupnosť s predstaviteľmi samotnej komunity. V praktickom workshope sme sa venovali konkrétnym typom podujatí a naučili sa tiež niekoľko základných posunkov a pravidiel komunikácie. Podujatie uzavrela diskusia s riaditeľkou medzinárodného filmového festivalu Jeden svet Evou Križkovou, ktorá nám názorne priblížila problematiku dostupnosti a inklúzie z hľadiska organizácie filmových festivalov. Na viacerých iniciatívach v tomto smere s s festivalom spolupracuje práva naša katedra, preto diskusia určite mnohých poslucháčov inšpirovala a motivovala aj do budúcna.

Jesennej školy audiovizuálneho prekladu som sa v tomto roku zúčastnila prvýkrát. Zo všetkých prednášok si odnášam veľmi veľa poznatkov, ako aj uvedomenie si, že to, čo pre mňa ako diváka či návštevníka podujatia nepredstavuje problém, môže byť problémom pre iných. A že v tomto smere môžeme ako prekladatelia pomôcť.

Text: Bc. Klaudia Matiková
         študentka Katedry translatológie FF UKF v Nitre
Fotogaléria: doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Fotogaléria

Podujatie je výstupom projektu VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch a projektu KEGA 038UKF-4/2022 Precedentnosť ako nástroj v testovaní a zdokonaľovaní interkultúrnej kompetencie študentov prekladateľstva.