Dnes je .

XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Katedre translatológie

V dňoch 6. a 7. februára 2023 sa konal už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume XI: Perspektívy v preklade a tlmočení, organizovaný Katedrou translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

S cieľom dať možnosť zúčastniť sa nielen záujemcom zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj z rôznych vzdialenejších častí sveta, sa konferencia odohrávala v online priestore a záujem bol naozaj potešujúci, počas dvoch dní hostila viac ako 50 účastníkov, takmer polovicu zo zahraničia.

Podujatie v mene dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. Martina Hetényiho, PhD. oficiálne otvorila prodekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, PhDr. Daša Nováčiková, PhD. a ocenila, že konferencia organizovaná na pôde fakulty získala medzinárodnú pozornosť a doktorandom sa darí rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. V ďalšom príhovore vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre, doc. Mgr. Emília Perez, PhD., vyzdvihla dlhodobú tradíciu organizovania konferencie a potešila sa z pohľadu na staré aj nové tváre. Napokon Mgr. Jana Boltižiar v mene organizátorov privítala všetkých zúčastnených a zdôraznila, že výskumník by mal byť otvorený rôznym perspektívam, ktoré vedecká práca môže priniesť, citátom z pera anglického básnika Williama Blakea: „Keby sa okná vnímania umyli, všetko by sa ľuďom javilo tak, ako je – nekonečné.“

V tomto ročníku konferencie sa ako hlavný rečník predstavil profesor Dragoș Ciobanu z Viedenskej univerzity. Doktorandom a mladým výskumníkom priniesol niekoľko praktických tipov a múdrych rád o tom, ako sa pripraviť na zmysluplnú kariéru v translatologickom výskume a ako držať krok s dobou a trendmi vo svojom odbore.

Cieľom konferencie bolo reflektovanie rôznych perspektív a aktuálnych trendov v translatologickom výskume. Počas dvoch dní predstavili doktorandi a mladí výskumníci svoje podnetné témy v rámci štyroch sekcií.

V sekcii prekladateľských technológií a tlmočenia odprezentovali účastníci zaujímavé výskumy týkajúce sa tlmočenia v čase utečeneckej krízy, posteditovania strojového prekladu či využívania technológií na riadenie pracovného procesu alebo v príprave tlmočníkov. Sekcia teórie prekladu a vzdelávania sa venovala výskumom zameraným na učiteľov jazyka v translatologickom vzdelávaní, využívaniu prekladu vo výučbe cudzieho jazyka, poézii v prekladateľských seminároch a výskum prípravy editorov v rámci translatológie prezentoval aj mladý pracovník z hostiacej katedry.

Na druhý deň sa v sekcii umeleckého prekladu účastníci dozvedeli pútavé informácie o postavení prekladateľa pri preklade Koránu, o intersemiotickom preklade známeho diela The Sandman, o prekladovej analýze fiktívnych svetov v grafických dielach, a účastníčka z ďalekej Číny predstavila svoj výskum paratextov v anglických prekladoch čínskeho sci-fi.

Posledná sekcia bola venovaná audiovizuálnemu prekladu a dostupnosti. Odzneli v nej prezentácie na tému zlé praktiky v odvetví jazykových služieb so zameraním na audiovizuálny preklad, rôzne formy audiovizuálneho prekladu v Taliansku, translatologický pohľad na fanúšikovské pretváranie animovaného diela Mulan, a keďže audiovizuálny preklad má na nitrianskej Katedre translatológie už svoju tradíciu, sekciu uzavrela doktorandka z tejto katedry svojím výskumom o (ne)dostupnosti kultúrneho priestoru a živých podujatí v súvislosti s ľuďmi so znevýhodneniami na Slovensku.

K príspevkom, ktoré odzneli, sa po jednotlivých sekciách rozvinuli plodné diskusie, do ktorých prispeli účastníci, diváci aj členovia vedeckého výboru so svojimi otázkami, úvahami či skúsenosťami.

Na záver sa organizačný výbor poďakoval všetkým prítomným za účasť, prezentujúcim za zaujímavé príspevky, študentom Katedry translatológie za tlmočenie celého podujatia i vedeckému výboru za konštruktívne otázky a cenné rady pre mladých výskumníkov. Mnohí účastníci vyslovili spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie ako aj s jej vysokou vedeckou úrovňou. Viacerí vyjadrili záujem o opätovnú účasť v nasledujúcich ročníkoch. Z konferencie si zúčastnení odnášali nielen príjemný zážitok a nové informácie, ale aj nové nápady, inšpiráciu a povzbudenie do svojej ďalšej práce.