Spájanie kultúr na XII. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

V dňoch 29. a 30. 1. 2024 Katedra translatológie FF UKF v Nitre zorganizovala 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume, tento rok s podnázvom Spájanie kultúr a komunít prostredníctvom translatológie.

Vďaka online formátu mali doktorandi a ďalší vedeckí pracovníci z celého sveta možnosť prispieť svojou účasťou a výskumom. Záujem bol naozaj vysoký, či už z radov prezentujúcich alebo divákov. Počas dvoch dní mali možnosť odovzdať svoje inšpiratívne poznatky traja hlavní rečníci, ktorých tematicky skvelo doplnilo 16 mladých výskumníkov z rôznych kútov sveta. Okrem európskych krajín mali svoje zastúpenie napríklad aj USA, Čína, Austrália či Nový Zéland.

Podujatie otvoril dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť rozvoja jazykov a význam prekladateľstva a tlmočníctva pre spoločnosť. V nasledujúcom príhovore oslovila účastníkov vedúca Katedry translatológie, doc. Mgr. Emília Perez, PhD., ktorá ocenila dlhodobú tradíciukonferencie a motivovala všetkých účastníkov k ďalšej tvorivej činnosti. Úvod konferencie uzavrela v mene organizátorov Mgr. Eva Verebová, ktorá poukázala na dôležitosť spolupráce a jej prospešné výsledky.

Hlavný rečník prvého konferenčného dňa bol prof. Luc van Doorslaer. Vo svojej inšpiratívnej prezentácii vysvetlil, prečo cestovatelia prekladajú, hoci niekedy nevedome. Jeho názory poskytli všetkým účastníkom nový pohľad nielen na preklad ako taký, ale i na prepojenosť kultúr.

Po plodnej diskusii nasledovala sekcia o sociológii prekladu, ktorá v mnohom nadväzovala na profesorovu prednášku. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa napríklad o zlých praktikách pri poskytovaní jazykových služieb, o problematike prekladu politického či nárečového jazyka, ale aj o tom, ako kultúra ovplyvňuje vnímanie umeleckého diela.

Posledná sekcia dňa bola venovaná audiovizuálneho prekladu, prístupnosti obsahu a médií, didaktike a tlmočeniu. Domáce i zahraničné doktorandky a vedecké pracovníčky analyzovali tlmočnícke stáže, možnosti poskytovania tlmočenia do posunkového jazyka, prístupnosť divadelných predstavení pre osoby s poruchou sluchu, či experimentálne metódy výučby v spojení s týmito osobami. Sekciu uzavrela dvojica výskumníčok so svojou témou o konfrontácii translatológie s výučbou jazykov.

Druhý deň začal prednáškou hlavnej rečníčky, profesorky Minako O’Hagan až z Nového Zélandu. Vo svojej pútavej prezentácii hovorila o technológiách v preklade, ich historickom vývoji a potenciáli využitia pre lepšiu budúcnosť. Jej náhľad nasmeroval účastníkov správnym smerom v oblasti ich používania. Nasledovali dve prednášky od mladých výskumníkov o špecifikách videoherného prekladu s ohľadom na recipienta a o vplyvoch posteditácie strojového prekladu na projektových manažérov.

Ďalšia sekcia sa držala témy technológií v preklade. Špeciálny hosť konferencie, Adrian Probst, sa s divákmi podelil o skúsenosti z prekladateľskej praxe. Vo svojej prezentácii hovoril o technológiách, s ktorými denne pracuje. Po prezentácií ho v rozhovore o rôznych aktuálnych témach zo sveta prekladu vyspovedal Mgr. Andrej Birčák. Adrian Probst zakončil rozhovor so slovami povzbudenia a motivácie do budúcnosti.

Posledná sekcia bola zameraná na odborný preklad a tlmočenie. Diváci si vypočuli prednášky o poskytovaní tlmočenia na diaľku na Slovensku, vplyve sugestívneho jazyka na vnímanie textov u mladých ľudí, či poslaní a kompetenciách úradného prekladateľa v portugalsky hovoriacich krajinách i na Slovensku.

Záver každej sekcie zahŕňal diskusiu o jednotlivých príspevkoch, do ktorej sa zapájali účastníci i diváci. Ich postrehy vždy viedli k novým poznatkom a poskytli nový uhol pohľadu na danú problematiku.

Konferenciu uzavrela v mene organizátorov Mgr. Lenka Žitňanská. Poďakovala hlavným rečníkom, prezentujúcim, vedeckej rade, divákom a celému organizačnému tímu. Osobitne poďakovala študentom Katedry translatológie za tlmočenie celého podujatia. V závere vyzdvihla, že konferencia ponúkla množstvo informácií zo širokého spektra tém, v ktorých si každý našiel niečo, čo ho zaujalo. Napokon vyjadrila túžbu stretnúť sa so všetkými účastníkmi aj v ďalšom ročníku.

Fotogaléria