Knižničné tvorivé dielne

Priestory UKF sa na dva týždne stali miestom konania kreatívneho workshopu s názvom Knižničné tvorivé dielne. Toto podujatie organizovalo Občianske združenie Romanistica Nitriensia v spolupráci s Katedrou romanistiky a germanistiky FF UKF, s Katedrou translatológie FF UKF a s finančnou podporou mesta Nitra. Program pripravili členky O. z. a zároveň vyučujúce, Mgr. Paula Píšová (KRG FF UKF) a Mgr. Monika Šavelová, PhD. (KTR FF UKF), ktoré súčasne viedli prvý a druhý cyklus dňa 21. septembra. Počas tretieho cyklu 28. septembra doktorku Šavelovú vystriedal Mgr. Matej Martinkovič, PhD., (taktiež KTR FF UKF).

Podujatie malo veľký ohlas medzi študentmi translatológie, pre ktorých boli Knižničné dielne určené, o čom svedčí aj počet uskutočnených workshopov a celkový počet zúčastnených študentov (vyše 90). Tento kreatívny workshop bol zameraný na zaujímavé literárne postupy a literárne diela „atypického“ charakteru, ktoré študenti spoznali nie len teoreticky, ale mali možnosť si ich aj prakticky vyskúšať. Druhá časť dielní sa niesla v znamení prekladu, študenti diskutovali o problematike prekladu týchto diel a svoje kritické uvažovanie o tejto téme aplikovali pri vlastnom preklade diel a redigovaní „vlastnej prekladovej knihy“.

Výstupné diela zúčastnených študentov v podobe atypických literárnych textov a ich prekladov, budú vystavené v priestoroch FF UKF na Štefánikovej ulici.

Text: Mgr. Paula Píšová a Mgr. Monika Šavelová, PhD.