Štyri roky v medzinárodnej sieti EMT priniesli množstvo benefitov

S blížiacim sa záverom tohto roka uplynie štvorročné obdobie aktuálneho členstva študijných programov Katedry translatológie FF UKF v Nitre v prestížnej medzinárodnej sieti EMT – European Master's in Translation. Medzinárodnú sieť najkvalitnejších magisterských prekladateľských programov v Európe zriadilo v roku 2011 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad, s cieľom podporiť vzdelávanie prekladateľov v Európe na čo najvyššej úrovni a posilniť začlenenie mladých jazykových špecialistov na trhu práce.

V prísnom výbere, ktorý posudzuje kvalitu vzdelávania, odbornosť a zručnosti pedagógov v odbore, prepojenie vzdelávania s praxou a uplatniteľnosť absolventov v odbore, nitrianski translatológovia uspeli už po tretí krát – a to ako jediní na Slovensku. Dostalo sa im príležitosti spolupráce s kolegami z viac ako 70 európskych univerzít, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti prekladu a tlmočenia na najvyššej úrovni.

Silnú pozíciu KTR FF UKF v Nitre v EMT taktiež dokladuje zvolenie Doc. Emílie Perez, PhD. do Výkonnej rady tejto prestížnej siete, ako aj jej poverenie zostavením a vedením pracovnej skupiny zameranej na vzdelávanie v oblasti audiovizuálneho prekladu a zabezpečovania prístupnosti obsahu a informácií, do ktorej aktivít sa zapojilo až 31 členov z 13 európskych krajín. Členovia katedry sa aktívne zapojili i do činností ďalších pracovných skupín, primárne v spojitosti s oblasťami úzko spätými s problematikou migrácie a krízovej komunikácie, s aktívnou participáciou v oblasti vzdelávania komunitných tlmočníkov. Naše členstvo v EMT bolo okrem iného východiskom pre participáciu na významnom medzinárodnom projekte Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe, financovaného z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu Európskej komisie a na KTR FF UKF v Nitre vedeného Doc. Soňou Hodákovou, PhD.

Popri príležitostiach prameniacich z intenzívnej celoeurópskej spolupráce na úrovni výskumu, vzdelávania a praxe, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu a aktuálnosť diania na katedre, prináša EMT študentom i členom katedry aj ďalšie benefity. Prístup k inovatívnym metodikám, profesijným prekladateľským softvérom, zaujímavým výskumným či vzdelávacím iniciatívam, mobilitám pre študentov, ako aj k najaktuálnejším informáciám o trendoch v prekladateľskej a tlmočníckej profesii – to všetko posúva pracovisko i jeho študentov vpred.

Popri tom, čo prináša členstvo katedry v sieti EMT študentom v rámci výučby, možno spomenúť aj viaceré možnosti zoznámenia sa s prostredím prekladu a tlmočenia na najvyššej úrovni priamo v Bruseli.
Výnimočnej príležitosti osobne navštíviť najprestížnejšie európske prekladové podujatie Translating Europe Forum (#2023TEF) sa tentoraz dostalo úspešnej študentke katedry Lívii Kodajovej, ktorá po úspešnej nominácii zavítala priamo do priestorov Európskej komisie. Priamo na podujatí #2023TEF, ktorého sa zúčastnilo vyše 400 predstaviteľov prekladateľského sveta z celej Európy, tak mohla stretnúť top osobnosti medzinárodného prekladateľského trhu, profesie a vzdelávania. Túto skúsenosť hodnotí Lívia nasledovne:

„Účasť na #TEF2023 bola pre mňa jedinečnou skúsenosťou a odniesla som si z nej množstvo postrehov, rád a inšpirácie – či už z pútavých hlavných prednášok, početných panelových diskusií, ale aj od ďalších študentiek a študentov, s ktorými sme sa vzájomne podporovali v hľadaní správnych zastávok metra a tiež v boji proti daždivému bruselskému počasiu. Počas nezabudnuteľných troch dní v Bruseli som mala možnosť spoznať skvelých ľudí, viesť diskusie o výskumoch na rôznych európskych univerzitách a budúcnosti prekladateľstva či zúčastniť sa stretnutia s generálnym riaditeľom DGT Európskej komisie. Za túto úžasnú príležitosť ďakujem najmä vedúcej našej katedry Doc. Emílii Perez, PhD., ktorá mi ju umožnila svojou nomináciou.“

Právo používať značku a logo EMT je signálom, že poskytujeme kvalitné, medzinárodne uznávané vzdelávanie, čím naši absolventi získavajú výhodu v uplatňovaní sa na medzinárodnom trhu práce. Zdokonaľovať naše študijné programy a pripravovať našich študentov a študentky na realitu budúcej profesie sa nám darí vďaka intenzívnej práci celého kolektívu Katedry translatológie FF UKF v Nitre, aktívnej celoeurópskej spolupráci, ale aj silným partnerstvám s prekladateľským trhom a profesiou doma i v zahraničí, ktorým za túto možnosť chceme poďakovať.

Fotogaléria

Doc. Emília Perez, PhD.
Doc. Soňa Hodáková, PhD.
Doc. Andrej Zahorák, PhD.
Mgr. Lívia Kodajová

Autori fotografií: #2023TEF, #EMTnet

on 23 november 2023