OBĽÚBENÝ MLADÝ PREKLADATEĽ UŽ PO SIEDMYKRÁT

Katedra translatológie predstavila stredoškolákom povolanie prekladateľa a tlmočníka

V piatok 8. 11. 2019 sa v Akropole UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019.

Súťaž je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a zároveň si konfrontovať svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentami z iných škôl. Tento rok sa opäť zapojili študenti Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Siedmy ročník ponúkol súťaž v preklade v siedmich kategóriách: preklad titulkov z jazyka anglického do jazyka slovenského, preklad textu z ruštiny, francúzštiny, španielčiny, nemčiny, angličtiny. Novinkou bola kategória strojového prekladu. Potešujúce je, že v porovnaní s minulým ročníkom sa do súťaže prihlásilo o 11 škôl viac; porota dostala spolu 400 prekladov až zo 44 stredných škôl a gymnázií. Pre porovnanie - 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl, 5. ročník 305 prekladov z 20 škôl, 6. ročník 406 prekladov z 32 škôl.

Slávnostné podujatie otvorila dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. a vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre Mgr. Emília Perez, PhD.

Slávnostný ráz podujatia znásobila návšteva vzácneho hosťa – J. E.  Hildy Ó Rian, veľvyslankyne Írska na Slovensku. Jej návšteva bola pokračovaním našej vzájomnej spolupráce; študenti Katedry translatológie v poslednom období participovali na niektorých projektoch Veľvyslanectva – zažili oslavy sviatku sv. Patrika v Nitre, prekladali texty k výstave o histórii Írska a titulky k filmu írskej produkcie. Organizátorky súťaže sa rozhodli, že írsku kultúru priblížia aj Mladým prekladateľom. Študenti v kategórii preklad textu z anglického jazyka do slovenského prekladali írsku poviedku a v kategórii strojový preklad prekladali online informácie Veľvyslanectva o reáliách a dejinách Írska.

  1. E. Hilda Ó Rianová vo svojom slávnostnom prejave, ktorý do slovenčiny konzekutívne tlmočil študent KTR Bc. Marek Gernát, zdôraznila dôležitosť jazykov. Ako diplomatka hovorí štyrmi jazykmi - v komunikácii na ambasáde používa angličtinu, so svojimi krajanmi hovorí po írsky (úradný jazyk v Írsku), so svojimi deťmi po nemecky a v každodennom živote po slovensky. Pred povolaním prekladateľa má rešpekt, keďže sama prekladateľstvo študovala. Všetkým najlepším Mladým prekladateľom v auditóriu vyjadrila svoj obdiv a uznanie a víťazom v kategórii preklad textu z anglického jazyka do slovenského osobne odovzdala ceny a diplomy. Poviedku do súťaže vybrala pani veľvyslankyňa - patrí k jej najobľúbenejším a živo opisuje vidiecky život v Írsku.

Preklady v súťaži vyhodnocovali členovia Katedry translatológie, jednotlivé komisie zastupovali: Dr. Emília Perez (preklad titulkov), Dr. Andrej Zahorák (RJ), Dr. Peter Žiak (FJ), doc. Edita Horňáčková - Klapicová (ŠJ), Dr. Oľga Wrede (KGer, NJ), doc. Daša Munková (strojový preklad) a Dr. Beáta Ďuračková (preklad textu z AJ). Porotcovia sa zhodli na tom, že mnohí študenti úlohu prekladateľa zobrali zodpovedne a s prekladom sa bravúrne popasovali.

Vďaka sponzorom podujatia mohla KTR v súťaži Mladý prekladateľ 2019 oceniť okrem najlepších študentov aj pedagóga prvého miesta v každej kategórii. Malou pozornosťou ocenila aj školy, ktoré sa do súťaže zapojili s najväčším počtom prekladov. Ocenenie prevzala Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach (s počtom 43 prekladov), Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach (31 prekladov) a Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (28 prekladov).

Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ 2019 ďakujú partnerom podujatia: Írskemu veľvyslanectvu na Slovensku, ATC SK - Asociácii prekladateľských spoločností a Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

Veľká vďaka patrí zúčastneným študentom a pedagógom za prejavený záujem o súťaž, entuziazmus a hojnú osobnú účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenila J. E. Hilda Ó Rian ďakovným listom, v ktorom vyjadrila organizátorkám podujatia - doc. RNDr. Daši Munkovej, PhD. a Mgr. Kataríne Welnitzovej, PhD. -poďakovanie za organizáciu. Okrem toho vyjadrila potešenie z toho, že mnohí mladí ľudia obetovali svoj voľný čas na preklad cudzojazyčných textov a tým prejavili záujem o írsku kultúru a literatúru.

 

Prílohy:

Zoznam ocenených študentov

Zoznam zúčastnených škôl

Fotogaléria

on 16 december 2019