Cenu rektora UKF za monografické dielo získal PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Cenu rektora za monografické dielo 2019 získala  publikácia PhDr. Andreja Zahoráka, PhD. Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena (2019), ktorá vyšla v prestížnom zahraničnom vydavateľstve Peter Lang. Monografia je výsledkom dlhodobého výskumu autora v oblasti recepcie a translácie interkultúrnych jednotiek (precedentných fenoménov) v troch jazykových a kultúrnych priestoroch – ruského, nemeckého a slovenského.

O náročnosti spracovania a atraktivite publikácie svedčí aj fakt, že ide o interdisciplinárny výskum s integrovaním hneď niekoľkých disciplín – translatológie, lingvokulturológie, literárnej vedy, teórie komunikácie či interkultúrnej komunikácie s medzinárodným presahom v oblasti najnovších translatologických prác. Monografiu možno chápať ako výsledok moderného myslenia o preklade, ktoré sa usiluje o integráciu lingvistického a kulturologického aspektu, vhodne dopĺňa a obohacuje medzinárodný translatologický vedecký priestor v rámci reflektovania špecifík translácie a recepcie precedentných fenoménov (precedentných mien, textov, výpovedí a situácií) v odlišných sociokultúrnych priestoroch, nemenej významné je však aj praktické využitie jej výsledkov pri obdobnom skúmaní interkulturality v translatologických či lingvokulturologických výskumoch.  V domácom myslení o preklade, avšak i v medzinárodnom kontexte tak publikácia predstavuje veľký prínos v oblasti humanitných vied a jej kvalitné spracovanie prispieva k šíreniu dobrého mena Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

on 22 november 2020