Spolupráca translatológov s Európskou komisiou

Členstvo v prestížnej sieti European Master's in Translation (EMT) otvára viacero možností pre spoluprácu s EÚ inštitúciami, ktoré Katedra translatológie FF UKF v Nitre využila aj v tomto semestri. Popri spolupráci na vedeckých a odborných podujatiach či výskumných iniciatívach katedry, mali možnosť zúročiť potenciál členstva v prestížnej sieti tentoraz priamo aj samotní študenti.

Práve pre nich pripravila katedra v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie (DGT) dva odborné semináre: Práca a prax v Európskej komisii (3.11.2020) a prakticky zameraný workshop Preklad a prekladateľské nástroje v EK (4.12.2020). Semináre boli zamerané na možnosti uplatnenia prekladateľov v európskych inštitúciách, osobitosti práce prekladateľa v nich, predstavenie pracovných postupov a ponúkli aj „ochutnávku“ prekladateľských nástrojov a platforiem Európskej komisie. Oba workshopy viedla vedúca slovenskej kancelárie DGT-SK Mgr. Emília Andrejová, s ktorou katedra spolupracuje na viacerých projektoch a aktivitách, s cieľom pripraviť budúcich absolventov prekladateľských programov na ich možné uplatnenie sa v oblasti prekladu európskych inštitucionálnych textov. Ako sama uviedla: „Pre DGT je veľmi dôležité, aby študenti prekladateľstva mali prehľad o svojich budúcich možnostiach a aby bolo ich štúdium zamerané aj na praktické aspekty. Aj preto sa v rámci takýchto seminárov zameriavame na priblíženie našich pracovných podmienok budúcim absolventom. Je totiž veľkým plusom, ak pri nábore zamestnancov máme na výber kandidátov, ktorí ponúkajú kombináciu výborných jazykových a technických zručností.“

 

 

 

Autorka článku a organizátorka seminárov:

Mgr. Emília Perez, PhD.

(vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre)

on 18 december 2020