Vedecký časopis BRIDGE členom Council of Editors of Translation & Interpreting Studies for Open Science

Medzinárodný vedecký online časopis BRIDGE: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies, ktorého vydavateľom je Katedra translatológie FF UKF v Nitre, bol v rámci iniciatívy propagujúcej otvorenú vedu oslovený stať sa jedným zo zakladajúcich členov rady editorov publikácií v oblasti vedy o preklade a tlmočení Council of Editors of Translation & Interpreting Studies for Open Science.

Zakladajúci členovia sa stretli na prvom online zasadnutí v dňoch 21.- 22. januára 2021 na Università di Bologna v Taliansku. Katedru translatológie na stretnutí reprezentovala šéfredaktorka časopisu Mgr. Soňa Hodáková, PhD.

Hlavnými cieľmi organizácie Council of Editors of Translation & Interpreting Studies for Open Science sú otvorený prístup k vedeckým publikáciám, podpora praktík otvorenej vedy a iniciatív na zabezpečenie kvality vedecko-výskumnej práce.

Jednotliví členovia v tomto čase začínajú intenzívnu výmenu skúseností v rámci pracovných skupín zameraných napríklad na hodnotenie kvality vedeckých publikácií, výskumnú a publikačnú etiku či princípy transparentného posudzovania príspevkov.

Celú redakčnú radu časopisu teda čaká veľa práce, ktorá sa však, ako dúfame, zúročí v neustálom zvyšovaní kvality a transparentnosti vedy a výskumu (nielen) v oblasti prekladu a tlmočenia vo svete.

Sme poctení príležitosťou spolu s ďalšími prestížnymi medzinárodnými periodikami, databázami a monografickými sériami propagovať praktiky transparentnej vedeckej a výskumnej práce.

Vydavateľom medzinárodného vedeckého online časopisu BRIDGE: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies je Katedra translatológie FF UKF. Vedeckú radu časopisu tvoria uznávaní odborníci z oblasti vedy o preklade a tlmočení z rôznych krajín sveta.

Prvé číslo ročníka 2020 sa nieslo v duchu Translation in Motion: Challenges and Changes across Translation Studies.

Aktuálne číslo je venované problematike Translation and Accessibility for All in the Creative Industries: Digital Spaces and Cultural Contexts.

Najbližšie pripravujeme číslo venované prekladu slovenskej literatúry do cudzích jazykov: Translating Slovak Literature into Foreign Languages: Achievements, Problems, Perspectives.

Záujemcovia si jednotlivé čísla so silným medzinárodným autorským zastúpením môžu prečítať na stránke časopisu BRIDGE: Trends and Traditions in Translation Studies https://www.bridge.ff.ukf.sk/index.php/bridge/index.

on 26 január 2021