Zaujímavá stáž očami našich študentiek

Keďže sa nám čas na našej univerzite kráti a minulé roky pre nás poznačili pandemické obmedzenia a najnovšie aj geopolitické konflikty, rozhodli sme sa chopiť šance zažiť niečo zaujímavé a nabrať skúsenosti, ktoré by mohli rozšíriť naše obzory. Využili sme preto možnosť krátkodobej študentskej stáže, ktorú ponúka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Naša stáž sa začala 2.11.2022 a končila 30.11.2022.

Patrícia Ivanická
Mesačná stáž na MZVEZ pre mňa znamenala objavenie nového sveta. Sveta, o ktorom som doposiaľ iba počula. Sveta diplomacie. Aj keď začiatky sprevádzali obavy z neznámeho, rýchlo sa rozplynuli. Nastúpila som na Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka, pod vedením svojho garanta. Medzi činnosti, ktoré som si mohla ako stážistka vyskúšať, patrili preklad a korektúra textov, príprava podkladov a materiálov, pomoc pri registrácii účastníkov konferencií a podujatí organizovaných MZVEZ, či overovanie informácií. Pri vykonávaní úloh som mohla využiť aj svoju študijnú špecializáciu v prekladateľstve a tlmočníctve a vyskúšať si tak plnenie zadaní v praxi. Vďaka ochote svojho garanta a ostatných zamestnancov na Odbore štátov juhovýchodnej Európy a Turecka som spoznala činnosť MZVEZ z rôznych strán a naučila sa mnoho nového.

Na pôde ministerstva som absolvovala konzultácie na rôznych odboroch. Práve možnosť spoznať jednotlivé štruktúry a agendy ministerstva mi poskytli skvelý prierez fungovania ministerstva ako celku, ale aj rôznorodosti, ktorá je všade tak badateľná. Zaujímavé pre mňa, ako lingvistku, boli rozprávania zamestnancov, o jazykoch, ktoré ovládajú, ako sa k nim dostali, či v akých krajinách na svojich pracovných vyslaniach pôsobili. Práve osobné skúsenosti, s ktorými sa podelili, boli pre mňa veľmi prínosné, pretože som tak spoznala reálne príbehy ľudí. Konzultácie som absolvovala hneď na niekoľkých odboroch. Na Odbore rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Odbore štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie, Diplomatickom protokole, Odbore podnikateľského centra, Komunikačnom odbore a Odbore členských štátov EÚ.

Najväčší zážitok, ktorý si zo stáže odnášam je stretnutie štátneho tajomníka MZVEZ Andreja Stančíka s veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigelom Bakerom, ktorého som sa mohla priamo zúčastniť. Vidieť a zažiť stretnutie štátnikov, ktorí reprezentujú krajiny na najvyšších úrovniach a vypočuť si, o akých témach sa diskutuje bolo fascinujúce. Zúčastnila som sa aj niekoľkých podujatí organizovaných ministerstvom. Najzaujímavejšia pre mňa bola konferencia Ženy v diplomacii. Ako diváčka som si mohla vypočuť panel s názvom Postavenie žien v zahraničnej politike a diplomacii v súčasnosti. Panel viedla Veronika Cifrová Ostrihoňová a účastníci panelu boli štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková, bývalá veľvyslankyňa a štátna tajomníčka Magda Vášáryová a zástupca riaditeľky SAV Gabriel Bianchi. Diskutovalo sa o zastúpení žien v diplomacii na Slovensku, ale aj o spoločensko-kultúrnych bariérach a rodových stereotypoch. Analyzovali sa ekonomické a inštitucionálne bariéry, ktorým ženy v zahraničnej politike a diplomacii v súčasnosti čelia. Zaujímavým zistením pre mňa bolo, že pre zahraničných hostí bol zabezpečený simultánny preklad do anglického jazyka.

Čas strávený na ministerstve bol pre mňa veľkou školou. Odchádzala som obohatená o nové informácie, zážitky, impulzy a získala neoceniteľné skúsenosti. Som veľmi vďačná, že som stretla toľko skvelých a inšpiratívnych ľudí a mala možnosť nahliadnuť za oponu sveta diplomacie a byť aspoň chvíľu jeho súčasťou.

Žaneta Čechvalová
Počas novembra som mala možnosť dostať sa na pôdu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako stážistka. Súčasne som pracovala hneď na dvoch odboroch, a to na Odbore diplomatickej akadémie, ktorý sa zameriaval predovšetkým na vzdelávanie, no väčšinu času som pracovala na Odbore Diplomatický protokol.

Odbor Diplomatický protokol sa mi hneď od začiatku zdal zaujímavým, predovšetkým z dôvodu, že bol veľmi dynamický, stále sa okolo mňa niečo dialo, neustále sme boli v pohybe a dokonca niekoľkokrát aj v teréne. Ide pre mňa o nenahraditeľné skúsenosti, ktoré som získala priamym kontaktom. Svojou prítomnosťou som sa zapojila do riešenia úloh, ktoré boli určené prideleným odborom. Podarilo sa mi nahliadnuť do zákulisia organizácie činností spojených s výkonom diplomatickej praxe a asistencie pri protokolárnom zabezpečovaní prijatí vedúcich diplomatických misií a zahraničných delegácií na úrovni MiZVEZ, ŠTAT1 a ŠTAT2 na pôde ministerstva ZVEZ SR. Svoje znalosti som si obohatila aj, ako už vyplýva z názvu odboru, na ktorom som pôsobila, z protokolárnych záležitostí. Pri tvorbe menoviek, menu a zasadacích poriadkov, pre potreby pracovných stretnutí na úrovni MiZVEZ, ŠTAT1 a ŠTAT2 na pôde ministerstva ZVEZ SR, som sa naučila lepšie porozumieť správnym návykom. Vďaka pomoci na príprave som mala možnosť nahliadnuť do zaujímavého chodu, ktorú mi ministerstvo ponúklo.

Počas môjho pôsobenia som pomáhala aj s protokolárnou asistenciou počas Inovačného dňa pod záštitou ŠTAT1 s veľvyslancami akreditovanými pre SR, protokolárnou asistenciou počas príprav premiérskeho Summitu V4, protokolárnou asistenciou pri organizácii jazzového koncertu MZVEZ SR, protokolárnou výpomocou s registráciou účastníkov na 2. národnej konferencii: etika a umelá inteligencia a mnohého ďalšieho. Dostala som taktiež možnosť zúčastniť sa aj na konferencii Ženy v diplomacii, počas ktorej som sa na podnetných prednáškach naučila množstvo zaujímavostí, predovšetkým, aké postavenie majú ženy v tomto náročnom odvetví.

Za najväčší zážitok pokladám oficiálnu návštevu Prezidentského paláca, kde som ako stážistka dostala možnosť vidieť odovzdávanie poverovacích listín novej veľvyslankyne Severného Macedónska do rúk prezidentky Slovenskej republiky. Samotný akt odovzdávania bol pre mňa veľmi silným a zaujímavým zážitkom, ktorý beriem ako obrovskú príležitosť, nakoľko ako bežný človek by som nemala možnosť nahliadnuť do niečoho takého. Účastná som bola aj na odovzdávaní kópií poverovacích listín veľvyslancov Švajčiarska, Estónska a Ekvádoru do rúk riaditeľa Diplomatického protokolu MZVEZ SR.

Stáž na MZVEZ SR som dokázala prepojiť aj so svojím študijným zameraním na preklad a tlmočenie, nakoľko som spolupracovala aj na viacerých prekladoch, predovšetkým mailovej komunikácie alebo životopisov z AJ do SJ a opačne.

Vďaka konzultáciám na iných odboroch som zasa nahliadla do chodu iných sekcií, čo mi pomohlo rozšíriť spektrum vedomostí práce na MZVEZ SR. Konkrétne som dostala príležitosť konzultácie na Odbore štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie a na Odbore členských štátov EÚ.

Stáž na MZVEZ SR hodnotím ako výbornú skúsenosť pre mladých ľudí, ktorí majú odhodlanie skúšať nové veci. Osobne som sa naučila veľa podnetných vedomostí a nabrala som skúsenosti, ktoré mi otvárajú nové brány poznania. Upútalo ma reprezentačné vystupovanie všetkých zainteresovaných, ktorí sa na medzinárodne oficiálnych akciách zúčastňovali. Keďže som sa priamo zúčastňovala na príprave zahraničných návštev, utvrdilo to vo mne poznanie, že aj táto práca si vyžaduje dokonalú organizáciu a precíznosť výkonov. V neposlednom rade som si rozšírila vedomosti o vnútorných procesoch a činnosti MZVEZ SR.

 

Bc. Patrícia Ivanická a Bc. Žaneta Čechvalová
(študentky Katedry translatológie FF UKF v Nitre)

 

on 12 január 2023